Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 24 en zondag 25 juni

De winnaars van zaterdag 24 en zondag 25 juni

569
0
kaatsbal, winnaars
Wjelsryp | NK Dames
1. Berltsum: Ilse Tuinenga | Leonie van der Graaf | Harmke Siegersma
2. Huizum: Marije van der Meer | Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra
3. Grou: Nynke Sinnema | Marte Altenburg | Ymkje Yntema
3. Wjelsryp: Boukje Scheper | Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra
 
Harlingen | NK pupillenjongens
1. Raerd : Sybrand Veldhuis | Jens Kooistra | Jelmer Foppe Drijfhout
2. Bitgum: Jelte Meesters | Hugo Sloterdijk | Sjouke Beimers
3. Pingjum: Douwe Faber | Menno Johnson
 
Heerenveen | NK Pupillenmeisjes
1. Bolsward: Inge Blanke | Femke Folkerts | Noa Elzinga
2. Stiens: Mayke Boonstra | Marsha Broersma | Marije van der Molen
3. Jirnsum: Rixt de Jong | Fardau Terra | Janna Posthumus
3. Reahûs – Turns: Elbrich de Jager | Marieke Altenburg | Amarins Gerbrandy
 
Holwerd | Hoofdklasse heren
1. Gert Anne van der Bos | Renze Hiemstra | Sjoerd de Jong
2. Johannes van der veen | Pier Piersma | Evert Pieter Tolsma
3. Johan Diertens | Allard Hoekstra | Willem Heeringa
Wijnaldum | Heren eerste klasse
1. Haye Jan Nicolay | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
2. Remmelt Bouma | Douwe Anema | Aloys Freitag
3. Patrick van Dellen | Hyltje Bosma | Hillebrand Visser
Exmorra | Heren 50 + afdeling  Poule
1. Franeker: Jan Sipma | Jacob Kamstra | Ludwig Seerden
2. Harlingen: Pollie Kwast | Eddy Sjollema | Peter Kwast
Exmorra | Heren 50+ del
1. Anno Miedema | Roel Sijbesma | Gerrie Otter
2. Jan Brandsma | Age v/d Goot |  Johan v/d Veen
3.
Wibe Hoitenga |  Johan Hiemstra |  Piet v/d Ploeg
Exmorra | Heren 50+ Herkansing
1. Tjeerd Bouma | Piet de Groot |  Albert Walsweer
2. Sipke Hiemstra |  Jan v/d Meulen | Jan Bosch
Damwâld | Jongens del A klasse
1. Pieter Jan Leyenaar | Gerben de Boer | Wessel van Wier
2. Wessel van der Woud | Albert Feenstra | Jasper Jager
3. Gabe-Jan van Popta | Dirk-Henk Kuipers | Redmer Zaagemans
 
Damwâld | Jongens B klasse
1. Karel Monfils | Hessel Postma | Ignas Dijkstra
2. Werner Veenstra | Siebe Feenstra | Arjen Schregardus
3. Klaas Jan Oosterbaan | Martin Schinkel | Andele Veltman
3. Durk Hoogma | Anne-Jelmer  Hellinga | Germ Pyt van Popta
 
Damwald | Jongens B Herkansing
1. Wessel Schraa | Dennis Reekers | Marten Jansen
2. Martijn Wiersma | Jarno Hoornstra | Jelmer de Vries
Hallum | Schooljongens Afdeling
1. Dronryp : Justin Krottje | Jorn-Lars van Beem| Rick Minnesma
2. Niawier: Rutger Torensma | Jelmer Torensma | Jan Bandstra
3. Ingelum: Boas Bruinsma | Jelmer Osinga | Jurrit Osinga
3. Hommerts- Jutryp: Redmer van Netten | Henk Hoekstra | Jitze Floris
Hallum | Schooljongens  del
1. Jan Johannes van der Kamp | Almer Zijlstra
2. Gosse de Haan | Justin de Vries
3. Rutger Kumbangsila | Oniek Huizinga
Raerd | Schoolmeisjes afdeling
1. Makkum : Ilse Zwaagstra | Lieke van Loon | Larissa Smink
2. Bolsward 1: Rixt Blanke | Famke Zijlstra | Jessie Rekker
3. Scharnegoutum: Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan
3. Dronryp: Senne Idsardi | Julia Marthine Rienks
Raerd | Schoolmeisjes del
1. Marije Bodde | Senna Keulen
2. Sigrid Post | Lisanne Leyenaar
3. Tara Brit van der Meulen | Chantal de Witte
 
Berltsum | Heren Hoofdklasse 
1. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Jelte-Pieter Dijkstra | Renze Hiemstra | Hendrik Kootstra
Dronryp | Heren eerste klasse vf
1. Auke Boomsma | Hyltje Bosma | Steven de Bruin
2. Jelle Attema | Jacob Klaas Haitsma | Jan Schurer
3. Jan Dirk de Groot | Pieter Scharringa | Daniël Iseger
 
Arum | Meisjes A klasse
1. Fiera de Vries | Lobke Vlasbloem | Simona Kootstra
2. Annet de Haan | Selma de Boer | Selma van der Molen
 
Arum | Meisjes B klasse
1. Jildou Ekema | Anouk Smink | Inge Jansma
2. Joanne Broeders | Boukje-Ellen Bosma | Marit Folkertsma
3. Esmee de Groot | Nynke Marije Faber | Anna Rob
Arum | Meisjes Herkansing
1. Hester Zijlstra | Tessa Reitsma | Ilse Marije Hartman
2. Geanne Faber | Rixt Fokkema | Elske Deinum
Franeker | Welpenjongens A klasse
1. Jorrit Palma | Jelte de Jong
2. Jesse Greidanus | Daan Kooistra
 
Franeker | Welpenjongens B klasse
1. Jort de Kroon | Sjoerd van der Schaar
2. Stef van Steen | Karst Hoekstra
3. Luuk Meijer | Lieuwe van der Kamp
Franeker | Welpenjongens Herkansing
1. Edwin Arjen Yska  | Eelco Meijer
2. Johan Gaastra | Dennis Bida
 
Hommerts-Jutryp | Welpenmeisjes 
1. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
2. Nina-Claire Wijning | Anna Lotte van Beem
3. Linda van der Meer | Brecht Renema
Hommerts-Jutryp | Welpenmeisjes  Herkansing
1. Rianne Osinga | Minke Lys Leenstra
2. Ineke de Vries | Lisan Kaper

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in