Home laatste nieuws De winnaars van het kaatsen op 27 en 28 mei 2017

De winnaars van het kaatsen op 27 en 28 mei 2017

891
0
Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk, kaatsen

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 27 en 28 mei 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Dokkum | Heren Hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Hendrik Tolsma | Allard Hoekstra | Daniël Iseger
3. Auke Boomsma | Arie den Breejen | Kees van der Schoot
 
Achlum | Heren eerste klasse vf
1. Haye Jan Nicolay | Bauke Dijkstra | Hillebrand Visser
2. Feiko Broersma | Tsjerk Elsinga | Pieter van der Schoot
3. Johan Diertens | Jelle Jaap Stiemsma | Sip Jaap Bos
 
Schettens | Heren tweede klasse vf
1. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Nick Leistra
2. Wierd Baarda | Douwe Anema | Marco de Groot
3. Patrick van Dellen | Jan Sjouke Weewer | Roel Pieter de Jong
 
Dongjum | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
2. Elly Hofman | Marte Altenburg | Louise Krol
3. Harmke Siegersma | Maaike Osinga | Iris van der Veen
 
Kimswert | Dames eerste klasse
1. Joukje Kuperus |  Klasine Huistra | Annelien Boersma
2. Nynke Sinnema | Imke van der Leest | Sjanet Wijnia
3. Marije Hiemstra | Martine Tiemersma | Roelie Kroondijk
3. Andrea Kroes | Serena Hovenga | Marije Hellinga
 
Kimswert | Dames eerste klasse Herkansing
1. Nieke Wateler | Corina de Vries | Nynke Kooistra
2. Sjoukje Stuiver |  Anneke Smid
  Morra-Lioessens | Jongens A klasse
1. Hidde Poelstra | Gjalt Sjirk de Groot | Stefan van der Meer
2. Paul Dijkstra | Gerrit Dijkstra | Pieter Jan Leijenaar
   
  Morra-Lioessens | Jongens B klasse
1. Allard Dijkstra | Mark Polstra | Redmer Zaagemans
2. Jesper Tolsma | Taeke Hofman | Wilke van der Meulen
3. Redmer Wijnstra | Wessel Hilverda | Wessel Schraa
3. Karel Monfils | Wytse Yntema | Ype Bert van der Logt
Morra-Lioessens  | Jongens Herkansing
1. Erik Minne Cats | Gerwin Dijkstra | Hessel de Ree
 
  Dongjum | Heren Hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Jan Dirk de Groot | Dylan Drent | Hans Wassenaar
3. Dirk-Yde Sjaarda | Kees van der Schoot | Hyltje Bosma
 
Huns-Luns | Heren Eerste klasse
1. Johannes van der Veen | Hendrik Jan van der Velde | Rene Anema
2. Johan Diertens | Jelle Jaap Stiemsma | Sip Jaap Bos
3. Site Ferwerda | Pieter Vogels | Franke Ferwerda
Skingen-Slappeterp | Heren 50+ 
1. Johannes Hinrichs | Douwe Wierstra | Germ de Graaf
2. Henk Mulder | Roel Venema | Siebe Tolsma
3. Jelle Jan Bouma | Roel Sijbesma | Anno Miedema
3. Fetze Jan Kooistra | Andries Idzerda | Klaas Kramer
Skingen-Slappeterp | Herkansing 50+
1. Klaas Sobel | Anne Brouwer | Sape Nauta
2. Siebe Marre | Peter Kwast | Teake Koster
 
Witmarsum | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Nynke Sinnema | Maaike Osinga | Manon Scheepstra
3. Nelie Steenstra | Anke Winkel | Iris van der Veen
  Serena Hovenga, Lotte Delgrosso, Melissa Hiemstra
Witmarsum | Dames eerste klasse
1. Serena Hovenga | Lotte Delgrosso | Melissa Hiemstra
2. Jeanette Jansma | Baukje Terpstra | Everdyna de Haan
3. Sjoukje Stuiver | Mintje Meintema | Corina de Vries
 
Witmarsum | Dames eerste klasse herkansing
1. Fenna Kramer | Sigrid de Jong | Imke van der Leest
2. Akkelyna de Haan | Anneke Smit | Ineke van der Ploeg
 
  Kimswerd | Meisjes A klasse
1. Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Annet de Haan
2. Jannica van der Ploeg | Lobke Vlasbloem | Kim Dijkstra
 
Kimswerd | Meisjes B klasse
1. Joanne Broeders | Corrie Kroondijk | Inge Jansma
2. Trea van der Ploeg | Albertine Brinksma | Marit Folkertsma
3. Selma de Boer | Indy Tuinier | Jildou Ekema
Kimswerd | Herkansing Meisjes B klasse
1. Anna Ennema | Rianne Stremler | Rixt Fokkema
2. Naomi Wiersma | Tessa Reitsma | Hester Zijlstra
 
Stiens | Schooljongens afdeling
1. Winsum :  Pascal Poelstra | Jelmer Kuiken | Gosse de Haan
2. Dronryp 1: Haye Tseard van der Hem | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3. Berltsum: Rink Rudmer Sterk | Edgar van Wigcheren | Thomas Dijkstra
3. Tzum: Steven Koster | Robin Benders | Redmer Cnossen
Stiens | Schooljongens Del 
1. Jan Johannes van der Kamp | Gerrit Hendriks
2. Rutger Torensma | Alwin Bosma
3. Johan Sipma | Léon Sjoerdsma
 
Stiens | Schoolmeisjes Afdeling
1. Makkum | Chantal de Witte | Lieke van Loon | Larissa Smink
2. Jirnsum | Marije Bodde | Foke Jil Bakker| Senna Keulen
3. Bolsward 1|  Jessie Rekker | Famke Zijlstra | Rixt Blanke
3. Bolsward 2 | Anne Galama |  Marije Kuperus, | Lisanne Leijenaar
Stiens | Schoolmeisjes del
1. Marlies Bonnema | Geertje Bijlsma
2. Gerde Lycklama à Nijeholt | Petra Feenstra
3. Nienke de Haan |  Jeltine Meulenaar
3. Moniek Lootsma |  Jetske de Boer
Harlingen | Pupillenjongens A klasse
1. Jelmer Foppe Drijfhout | Stijn Vincken
2. Sjouke Beimers | Jan Bandstra
 
Harlingen | Pupillenjongens B klasse
1. Brent Timmerman | Jaimy Koel
2. Marten Daaf Alkemade | Nick Visser
3. Harmen Zuidema | Rinnert Tolsma
Harlingen | Herkansing Pupillenjongens B
1. Iwan Hiddinga | Wiebe van Wier
2. Nick vd Walt | Tjitte Reitsma
3. Jari van Malsen en Jurre Reitsma
 
Hartwerd | Pupillenmeisjes A klasse
1. Eline van Dijkhuizen | Lisanne Scharringa
2. Marscha Broersma | Noa Elzinga
 
Hartwerd | Pupillenmeisjes B Klasse
1. Femke Alberda | Hester Torensma
2. Amarins Gerbrandy | Femke Buwalda
3. Marieke Altenburg | Selma van der Wal
Anjum | Welpenjongens del
1. Jorrit Palma | Eelco Meijer
2. Jesse Greidanus | Stef van Steen
3. Jelte de Jong | Reinder Meulenaar
Anjum | Herkansing welpenjongens 
1. Niek Bijma | Edwin Arjen Yska
Itens | Welpenmeisjes 
1. Nina-Claire Wijning | Noëlle Hiddinga
2. Sophie Kroondijk | Lotte-Ytsje Hoekstra
Itens | Herkansing Welpenmeisjes
1. Lisan Kaper | Inez Bosch

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in