Home laatste nieuws NK Schooljongens 2018: Dronryp wint!

NK Schooljongens 2018: Dronryp wint!

280
0

Wommels organiseert dit jaar het NK schooljongens. Op de lijst staan 29 verenigingen. Het kaatsen begint om 10:00 uur. 

 

 

1. Minnertsga 5-4 | 6-0 2. Hommerts
3. Achlum 0-5 | 0-6 4. Dronryp
5. Wommels 5-0 | 6-6 6. Reduzum
7. Spannum 5-2 | 6-2 8. Stiens
9. Bitgum 5-5 | 6-6 10. Arum
11 Hallum 2-5 | 4-6 12. Winsum
13. Grou 3-5 | 4-6 14. Franeker
15. Berltsum 5-1 | 6-0 16. Witmarsum
17. Sexbierum 5-4 | 6-0 18. Lollum
19. Easterein 5-2 | 6-2 20. Baard
21. Goënga 4-5 | 4-6 22. Morra
23. Leeuwarden 5-2 | 6-4 24. Harlingen
25. Exmorra 5-4 | 6-6 26. Raerd
27. Niawier 5-2 | 6-4 28. Reahûs
29. Sint Annaparochie
2e Omloop
29. Sint Annaparochie 5-5 | 6-4 1. Minnertsga
4. Dronryp 5-1 | 6-2 5. Wommels
7. Spannum 4-5 | 0-6 9. Bitgum
12. Winsum 5-5 | 6-6 14. Franeker
15. Berltsum 5-5 | 6-6 17. Sexbierum
19. Easterein 0-5 | 0-6 22. Morra
23. Leeuwarden 4-5 | 4-6 25. Exmorra
27. Niawier
3e Omloop
27. Niawier 5-1 | 6-6 29. Sint Annaparochie
4. Dronryp 5-2 | 6-6 9. Bitgum
12. Winsum 1-5 | 2-6 15. Berltsum
22. Morra 5-5 | 4-6 25. Exmorra
Halve finale
27. Niawier 4-5 | 6-6 14. Dronryp
15. Berltsum 5-5 | 6-2 25. Exmorra
Finale
14. Dronryp 5-3 | 6-6 15. Berltsum