7 februari 2023

NK Pupillenjongens 2017: De uitslagen

In Harlingen wordt zaterdag het NK voor pupillenjongens verkaatst. Er staan 22 parturen op de lijst. Vorig jaar was Dronryp de sterkste.

1e Omloop
1. Witmarsum 3-5|0-6 2.  Exmorra
3. Hommerts 5-5|2-6 4. Pingjum
5. Raerd 5-3|6-6 6. Reahûs
7. Spannum 3-5|6-6 8. Arum
9. Dronryp 5-1|6-2 10. Marsum
11. Sexbierum 4-5|2-6 12. Dongjum
13. Grou 1-5|2-6 14. Bitgum
15. Makkum 5-4|6-2 16. Winsum
17. Sint Annaparochie 2-5|4-6 18. Minnertsga
19. Easterein 5-0|6-0 20. Bolsward
21. Harlingen 5-2|6-6 22. Morra-Lioessens
2e Omloop
2. Exmorra 2-5|0-6 4. Pingjum
5. Raerd 5-3|6-6 8. Arum
9. Dronryp 5-2|6-4 12. Dongjum
14. Bitgum 5-3|6-2 15. Makkum
18. Minnertsga 5-4|6-6 19. Easterein
21. Harlingen
3e Omloop
21. Harlingen 1-5|6-6 4. Pingjum
5. Raerd 5-5|6-0 9. Dronryp
14. Bitgum 5-1|6-6 18. Minnertsga
Halve finale
 4. Pingjum 4-5|4-6 5. Raerd
14. Bitgum
Finale
14. Bitgum 1-5|4-6 5. Raerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter