Home laatste nieuws Loting NK jongens in Winsum

Loting NK jongens in Winsum

1163
0

Met 36 parturen op de lijst voor het NK jongens in Winsum valt er genoeg talent te zien. Het kan een spannend NK worden omdat veel parturen aan elkaar gewaagd zijn. De loting!

1.Damwâld2.Heerenveen
3.Sneek4.Grou
5.Easterlittens6.Blije
7.Folsgare8.Wommels
9.Dronryp10.Witmarsum
11.Hommerts12.Bolsward
13.Zweins14.Leeuwarden
15.Tzum16.Dronryp 1
17.Mantgum18.Baard
19.Lollum20.Sexbierum
21.Oudebildtzijl22.Makkum
23.Dokkum24.Marsum
25.Bolsward 126.Sint Annaparochie
27.Stiens28.Bitgum
29.Reduzum30.Exmorra
31.Franeker32.Arum
33.Minnertsga34.Winsum
35.Achlum36.Raerd
(foto: Henk Bootsma)