2 februari 2023

Er is in Wommels geloot voor de Freulepartij 2017. In de eerste omloop treft favoriet Exmorra de Nederlands kampioen Berltsum.

1. Witmarsum 2. Winsum
3. Exmorra 4. Berltsum
5. Tzum 6. Easterein
7. Damwâld 8. Franeker
9. Oude Leije 10. Reduzum
11. Dronryp 12. Dongjum
13. Wjelsryp 14. Grou
15. Peins 16. Tzummarum
17. Arum 18. Wergea
19. Minnertsga 20. Sexbierum
21. Weidum 22.  Ternaard
23. Baard 24. Ferwert
25. Hijum 26. Goutum
27. Stiens 28. Lollum
29. Mantgum 30. Balk
31. Folsgare 32. Huizum
33. Gaast 34. Jellum
35. Spannum 36. Makkum
37. Anjum 38. Sint Annaparochie
39. Ingelum 40. Niawier
41. Bolsward 42. Jelsum
43. Achlum 44. Wommels
45. Ee 46. Morra
47. Hommerts 48. Kimswerd
49. Menaam 50. Bitgum
51. Reahûs 52. Pingjum
53. Scharnegoutum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter