Home laatste nieuws KNKB-kaatsen: Dit zijn de uitslagen van zaterdag 28 en zondag 29...

KNKB-kaatsen: Dit zijn de uitslagen van zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021

299
0

Twee NK’s en de Huizumer cupdag stonden dit weekend op het programma. Voor de jeugd was het alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen. De uitslagen van 28 en 28 augustus 2021

Franeker | Jong Nederland
1.Exmorra: Christiaan Stremler | Gerben de Boer | Pieter Jan Leijenaar
2.Witmarsum: Redmer Zaagemans | Colin Baarda | Jari Visser
3.Dronryp: Jasper Jager | Jorn Lars van Beem | Mark Minnesma
3.Ee: Jelle de Boer | Meindert de Jong | Riemer Hoekstra
Vrouwenparochie: NK Dames
1.Goutum: Juditch Wiering | Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra
2.Mantgum: Amarins de Groot | Lyssa van der Ende | Jennie Terpstra
3.Huizum: Anna-Dieuwke Dijkstra | Annelien Broersma
Huizum | Heren Hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar (k)
2.Gert-Anne van der Bos | Daniël Iseger | Erwin Zijlstra
3.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Huizum | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
Dronryp | Dames 1e klas
1.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
2.Jildou Sweering | Andrea Kroes | Marije Hellinga
3.Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
Herkansing
1.Elly Hofman | Berdien Hellinga | Wietske Metzlar
Makkum | Heren 1e klas VF onbeperkt
1.Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
2.Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
3.Johan Diertens | Jacob Tiemersma | Hillebrand Visser
Heerenveen | Heren 35+ (Poule)
1.Ridsert Weltenberg | Ane Jan Knol | Eric Zittema
2.Willem Buurstra | Jelmer Elzinga | Marco Lautenbach
Balk | Heren 50+ A
1.Tiede Boorsma | Dirk Machiela | Tjeerd Dijkstra
2.Jan Sipma | Ludwig Seerden | Hillebrand Smit
Balk | Heren 50+ B
1.Hielke Raukema | Ferdinand van der Werf | Roel Sijbesma
2.Jan Buitenga | Maikel Versnel | Jan de Jong
3.Age van der Goot | Ben Snijder | Bauke Posthuma
Herkansing
1Lieuwe Althof | Thijs Houtsma | Jan Vellinga
2.Herman Radelaar | Jacob Schotanus | Wybren van der Woud
Kimswerd | Jongens del
1.Jurrit Osinga | Matthys Renema | Jan Bandstra
2.Jelmer Foppe Drijfhout | Justin Krottje | Jan-Tymen Eisma
Herkansing
Verry vd Meer | Jens Kooistra | Pieter den Breejen
Cornwerd | Meisjes del
1.Ilse Zwaagstra | Marije van der Molen | Sanne van Vilsteren
2.Noa Elzinga | Gerbrich Koster | Gonnie Schilstra
Herkansing
1.Anke Wassenaar | Marrit Wielenga | Nadya Rinske Moufakkir
Easterlittens | Schooljongens del
1.Jaimy Koel | Daan Kooistra | Jorrit Buwalda
2.Teun Westgeest | Jurre Reitsma | Jelle Renze Lei
3.Karst Hoekstra | Tymen Bijlsma | Reindert Zijlstra
Herkansing
1.Enrico Post | Sjoerd van der Schaaf | Jorrit Palma
2.Tjitte Bonnema | Harmen Jacob Postma | Kees Sonnema
Easterlittens | Schoolmeisjes del
1.Marije Bokma | Ilse Baanstra | Ineke de Vries
2.Suzanna Allema | Richtje Bandstra | Fianne Dijkstra
3.Selma van der Wal | Jelly Hiemstra | Mare Anna Kuipers
Herkansing
1.Dido Iedema | Lisanne Venema | Nathalie Andringa
2.Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot | Brecht Renema.
Wiuwert-Britswert | Pupillenjongens A
1.Jort de Kroon | Ruurd Oosterbaan
2.Bauke Jetze Kalsbeek | Frans Oosterbaan
Wiuwert-Britswert | Pupillenjongens B
1.Ryan Wieggers | Lourens Buwalda
2.Jorrit Bosch | Jonathan de Boer
3.Rudmer Faber | Thomas Rinia
Herkansing
1.Allart van der Meer | Jurre Dijkstra
Herkansing
1.Allart van der Meer | Jurre dijkstra
2.Stijn Feenstra | Kiano Terpstra
Schalsum | Pupillenmeisjes
1.Fenna Cuperus | Aniek Koopmans
2.Minke Tjalsma | Karina Mollema
3.Lisan Kaper | Brecht Grovenstein
Herkansing
1.Jeldau Koopmans | Amber Goedbloed
2.Marit Steigenga | Tirza Smink
Sint Jacobiparochie | Welpen jongens A
1.Sigert Bouma | Sem van der Wei
2.Jorrit Kroondijk | Frank de Kroon
Sint Jacobiparochie | Welpen jongens B
1.Daniël de Boer | Renke Jacob Cuperus
2.Mart Roersma | Wytse Hamstra
3.Harke Slagman | Jelte Reitsma
3.Jesse Moos | Andries Durk Hettinga
Herkansing
1.Jelle Rosier | Sven Kingma
2.Rimar Kaper | Geert Andringa
Sint Jacobiparochie | Welpen meisjes
1.
2.