Home laatste nieuws KNKB-kaatsen | De uitslagen van 30, 31 juli en 1 augustus 2021

KNKB-kaatsen | De uitslagen van 30, 31 juli en 1 augustus 2021

299
0

Een spannend weekend voor de heren. Wie gaat er naar de PC en wie valt net buiten de boot? De laatste rankingspunten kunnen dit weekend verdiend worden. De schooljongens en de 35+ streden op het Nederlands Kampioenschap en ook voor de dames komt de PC steeds dichterbij.  De uitslagen van dit weekend op een rij. Aanvullingen zijn welkom op kaatsnieuws@gmail.com of app: 06-51322689

Franeker | Junioren-competitie PC gezelschap
1.Patrick van Dellen | Jorn Lars van Beem | René de Haan
2.Aizo Veltman | Lucas Postma | Gerben de Boer
3.Redmer Zaagemans | Lennard Feenstra | Thomas Dijkstra
3.Wessel v.d. Woud | Mark Polstra | Jelmer Miedema
Sexbierum | Heren Hoofdklas
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra 
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot| Menno van Zwieten
3.Youri de Groot | Hendrik Jan v.d. Velde | Jelte-Pieter Dijkstra
Weidum | Heren eerste klas
1.Simon Zijlstra | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra
2.Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer
3.Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden
Achlum | Heren tweede klas
1Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra
2.Corné Tuinenga | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
3.Redmer Zaagemans | Michel Nesse | Jan Jelle Jongsma
3.Jesse Kroondijk | Roeland van der Ploeg | Jolt Vollema
Easterlittens | NK Heren 35+
1.Leeuwarden: Mannes van Weert | Karel Nijman | Pieter van Tuinen
2.Morra Lioessens: Gerben Hein Wijtsma | Bouwe Stiemsma | Jelle Jaap Stiemsma
3.Franeker 1: Willem Buurstra | Theun v.d. Molen | Michel v.d. Veen
4.Heerenveen: Wiebren Dijkstra | René Leenstra | Sybren Gerbens
Hallum | Heren 50+ A klasse
1.Evert Tolsma | Piet Machiela | Jan Heida
2.Tjeerd Jan Boomsma | Simon de Groot | Ate Bierma
3.Albert Walsweer | Egbert Bootsma | Bertus Bootsma
Hallum | Heren 50+ B klasse
1.Roland van Wier | Ale Mosselman | Ben Snijder
2.Germ de Graaf | Rutger Fopma | Hendrik Eringa
3.Anne Brouwer | Bauke Posthuma | Jan de Jong
Herkansing
1.Roel Sijbesma | Joop Bootsma | Piet de Groot
Sexbierum | Hoofdklasse dames
1. Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra (koningin) | Marrit Zeinstra
2.Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annelien Broersma
3.Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia 
Workum | Dames eerste klas
1.Sietske Okkinga | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
2.Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Simona Kootstra
3.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
Herkansing
1.Anke Wassenaar | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lycklama a Nijeholt
Witmarsum | Jongens afdeling
1.Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
2.Witmarsum: Colin Baarda | Jari Visser | Nick Visser
3.Baard: Geert Reitsma | Klaas Gerrit Meulenaar
4.Exmorra: Johan Tolsma | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar
Opstap
1.Tiemen Tolsma | Jorrit Nanninga | Rutger Torensma
2.Durk Bootsma | Verry van der Meer | Liuwe Meint Postma
3.Ate Schaap | Marvin Tolsma | Justin Krottje
Tzum | Meisjes afdeling
1.Dronrijp: Julia Marthine Rienks | Senne Idsardi | Lisanne Scharringa
2.Jirnsum: Foke Jil Bakker | Ilja Wijtsma | Marije Bodde
3.Tzum:  Gerbrich Koster | Marrit Wielenga | Yannah Palma
Tzum | meisjes del
1.Eline van Dijkhuizen, Afke Marij v/d Goot, Janneke Posthumus
2.Marsha Broersma | Marije v/d Molen | Geertje Bijlsma
Wommels | NK schooljongens
1.Sint Annaparochie: Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra
2.Sexbierum-Pietersbierum: Remco Post | Nick van der Walt | Stijn Scheffer
3.Baard: Reinder Meulenaar | Tjitte Reitsma | Jesse Greidanus
3.Dronryp: Arjen Bauke Hofstra | Jardo Sterkenburg | Brent Jesse van Beem
Dronryp | welpenjongens A klasse
1.Jorrit Kroondijk | Roan Luimstra
2.Rinse Folkert Dijkstra | Sigert Bouma
Dronryp | welpenjongens B klasse
1.Roan van Swinden Koopmans | Daniël de Boer
2.Roan Bruinsma | Rimar Kaper
3.Imro van der Meer | Melle Talsma
Herkansing
1.Mart Roersma | Auke Pieter Kalsbeek
2.Jelte Reitsma | Hilwert Kuiper
Dronryp | Welpenmeisjes
1.Anna Miedema | Yellina Tilma
2.Marrit de Witte | Marte Wassenaar
3.Fenna Koster | Marit Visser
Zondag 1 augustus
Witmarsum | Heren Hoofdklas
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Wommels | Heren eerste klas
1.Gerard de Vries | Alle Jan Anema | Yannick Hielkema
2.Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden
3.Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elsinga
3.Rutger Torensma | Jelle Cnossen | Jurrit Osinga
Witmarsum | Dames Hoofdklas
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3.Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annelien Broersma
Jelsum-Cornjum | Dames eerste klas
1.Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Simona Kootstra
2.Inge Jansma | Larissa Smink | Anouk Smink
3.Marije Bodde | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lycklama a Nijeholt
3.Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
Herkansing
1.Moniek Lootsma | Marsha Broersma | Julia Martine Rienks
2.Martina Kooistra | Hedwig Wiersma | Marit Tamminga
Berltsum | Schooljongens
1.Iwan Hiddinga | Tymen Bijlsma
2Stijn Scheffer | Milan Krottje
3.Jelte de Jong | Leon Smink
Herkansing
1.Douwe Faber | Hidde Reitsma
2.Luuk Zwaagstra | Jacob Boersma
Berltsum | Schoolmeisjes
1.Selma van der Wal | Martsen van der Goot
2.Dido Iedema | Nina-Claire Wijning
3.Rianne Sjoukje Terluin | Jelly Hiemstra
Herkansing
1.Hester Torensma | Noëlle Hiddinga
Akkrum | Pupillen Jongens A
1.Jort de Kroon | Lieuwe van der Kamp
2.Ruurd Oosterbaan | Frans Oosterbaan
Akkrum | Pupillen Jongens B
1.Jurre Dijkstra | Laas van Dalfsen
2.Stijn Feenstra | Harmen Faber
3.Rick van der Weerdt | Niek Dijkstra
Akkrum | Pupillen meisjes A
1.Aniek Koopmans | Anna Lotte van Beem
2.Maud Scheffer | Britt Joustra
3.Jeldau Koopmans | Manouk Scharringa
Akkrum | Pupillen meisjes B
1.Fenna Koster | Rikst Grypstra
2.Elina Schotanus | Minke Tjalsma
3.Marit van der Meer | Rianne Osinga
Brecht Grovenstein | Froukje Westgeest
Herkansing
Lieke Tuinier | Marit Steigenga