Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 18 en 19 augustus

Kaatsen: De winnaars van 18 en 19 augustus

633
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Wommels | Heren 50+ a klasse

1. Dirk Machiela | Jacob Kamstra | Simon de Groot
2. Nanning Seepma | Dirk Poortstra | Sape Nauta
3. Jan Sipma | Siebe Tolsma | Roel Venema
Wommels | Heren 50+  del
1. Jan Heida | Jan Weijer | Sipke Hiemstra
2. Jorrit Jorritsma | Jan Faber | Joop Bootsma
3. Jan Feenstra | Gerrie Otter | Siebe van Loon
3. Anno Miedema  | Oeds de Roos |  Maikel Versnel
Boazum | Dames eerste klasse

1. Boukje Houtsma | Sigrid de Jong | Amarins de Groot
2. Lusanne Klaver | Andrea Kroes | Marije Hellinga
Herkansing
1. Akkelyna de Haan | Fenna Kramer | Melissa Rianne Hiemstra
Schettens-Longerhouw | Revanche Ald Meiers

1. Makkum: Chantal de Witte | Larissa Smink | Anouk Smink.
2. Sexbierum: Anna Ennema | Berber Bruinsma | Fiera de Vries
3. Dronrijp: Inge Jansma | Julia Martine Rienk
Leeuwarden | Schooljongens del
1. Rick Minnesma | Jelmer Foppe Drijfhout
2. Jan Johannes van der Kamp | Matthys Renema
3. Rutger Kumbangsila | Leon Sjoerdsma
3. Leon Wijning | Daniel Meesters
Herkansing
1. Niels de Boer | Marten Daaf Alkemade
2. Thom Dijkstra | Edwin de Vries
Leeuwarden | Schoolmeisjes
1. Rixt Blanke | Marije van der Molen
2. Lieke van Loon | Moniek Lootsma
3. Romy Postma | Marrit Wielinga
Herkansing
1. Femke Folkerts | Nynke Kuipers
2. Ilse Marije van Beem | Geertje Bijlsma
Berltsum | Pupillenjongens A klasse
1. Jardo Sterkenburg | Jurre Reitsma
2. Jaimy Koel | Milan van der Weg
Berltsum | Pupillenjongens B klasse
1. Fedde Janzen | Tymen Bijlsma
2. Eelco Meijer | Enrico Post
3. Siedrick Tuinstra | Jelle Leij
Berltsum | Pupillenmeisjes B klasse

1. Lisanne Scharringa | Sophie Kroondijk
2. Martsen van der Goot | Selma van der Wal
3. Elske van Straten | Jelly Hiemstra
Herkansing
1. Annarens van der Hem | Isabella Sijtsma
Dronryp | Welpenjongens

1. Jurre Dijkstra | Melle Talsma
2. Stijn de Haas | Allart vd Meer
Herkansing
1. Lieuwe van der Kamp | Jőrgen Postma
Dronryp | Welpenmeisjes

1. Jeldau Koopmans | Lotte Ytsje Hoekstra
2. Linda vd Meer | Minke Tjalsma
Herkansing
1. Karina Mollema | Jildou Sterk
Kimswerd | Heren hoofdklasse

1. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Johan van der Meulen | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
Vrouwenparochie | Heren eerste klasse

1. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haye Jan Nicolay
2. Johan Diertens | Patrick van Dellen | Hendrik Jan vd Velde
3. Johannes Vd Veen | Sip Jaap Bos |  Klaas Pier Folkertsma
Heerenveen | Heren 30+ 
1. Keimpe Koldijk | René Leenstra | Sytse Hibma
2. Jelmer Elzinga | Arjen Andringa
Akkrum | Dames hoofdklasse

1. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
3. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
Sexbierum | VF jongens

1. Wessel van der Woud | Jelle Cnossen | Dirk Henk Kuipers
2. Durk Hoogma | Thomas Dijkstra | Sietse Koree
3. Gerrit Dijkstra | Mark Polstra | Jasper Jager
Herkansing
1. Aizo Veltman | Jorn Lars van Beem | Jelger de Boer
2. Douwe Lycklama à Nijeholt | Christiaan Stremler | Hessel Postma
Holwerd | Meisjes VF

1. Larissa Smink | Anna Ennema | Fiera de Vries
2. Inge Jansma | Rixt Wijnia | Selma de Boer
Herkansing
Anouk Smink | Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk