Home laatste nieuws Freulepartij 2019: De Loting

Freulepartij 2019: De Loting

262
0

In Wommels is zaterdag geloot voor de 117e editie van de Freulepartij. Vorig jaar won Anjum in de finale van Reduzum. Er staan dit jaar 41 parturen op de eerste lijst, het laagste aantal sinds 1992.

1. Leeuwarden 0-0/0-0 2. Balk
         
3. Folsgare   4. Niawier
         
5. Stiens   6. Winsum
         
7. Tzum   8. Gaast
         
9. Spannum   10. Exmorra
         
11. Makkum   12. Arum
         
13. Baard   14. Reahûs
         
15. Ternaard   16. Goënga
         
17. Minnertsga   18. Wommels
         
19. Hommerts   20. Raerd
         
21. Jelsum   22. Jellum
         
23. Ingelum   24. Berltsum
         
25. Kimswerd   26. Reduzum
         
27. Sexbierum   28. Dokkum
         
29. Bolsward   30. Ferwert
         
31. St Jabik   32. Dronryp
         
33. Lollum   34. Harlingen
         
35. Morra   36. Menaam
         
37. Grou   38. Bitgum
         
39. Akkrum   40. Hantum
         
41. Witmarsum      
Vorig artikelAld Meiers voorzitter Betty Blanksma krijgt bondsinsigne
Volgend artikelDe foto’s van de Ald Meiers 2019