Home laatste nieuws Freule 2020 in Wommels: De Loting

Freule 2020 in Wommels: De Loting

286
0

In Wommels wordt vanavond om 20:00 uur op het kaatsveld de loting gehouden van de 118e Freuledei. Het zal zaterdag een andere Freule worden als anders. Publiek is vanwege de Corona mondjesmaat welkom. Zo mag iedere vereniging 10 leden sturen. Veel kaatsers kiezen voor hun ouders en een coach. Ander publiek is niet welkom en wordt verzocht zaterdag niet naar Wommels te komen.

Aan de 118e Freule doen 39 parturen mee.

 

1. Folsgare   2. Franeker
         
3. Grou   4. Witmarsum
         
5. Sint Annaparochie   6. Reahûs-Turns
         
7. Easterwierum   8. Stiens
         
9. Morra Lioessens   10. Leeuwarden
         
11. Baard   12. Heerenveen
         
13. Wommels   14. Dronryp
         
15. Easterein   16. Spannum
         
17. Arum   18. Raerd
         
19. Bolsward   20. Niawier
         
21. Exmorra   22. Tzum
         
23. Ingelum   24. Kimswerd
         
25. Ried   26. Bitgum
         
27. Itens   28. Hommerts
         
29. Gaast-Ferwoude   30. Jellum-Bears
         
31. Makkum   32. Reduzum
         
33. Menaam   34. Winsum
         
35. Sint Jacobiparochie   36. Sexbierum
         
37. Balk   38. Lollum
         
39. Berltsum