Home laatste nieuws De winnaars van zondag 19 mei 2024

De winnaars van zondag 19 mei 2024

2115
0

Een NK op deze mooie Pinksterdag. De dames kwamen vandaag in actie in Jorwert, maar ook de jeugd kaatste. Wij hebben de uitslagen voor je verzameld. Heb je een aanvulling? App dan 06-51 32 26 89.

Jorwert | NK dames
1.Makkum (Larissa Smink | Anouk Smink |Gerde Lycklama à Nijeholt)
2.Dronryp 1 (Iris Veltman | Lisanne Scharringa |Senne Idsardi)
3.Easterein (Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jeska Terpstra)
Easterein | Heren 50+ A klasse
1.Jan Fokke Mulder | Klaas Dijkstra | Mannes van Weert
2.Evert Tolsma | Johan Prinsen | Tjeerd Dijkstra
3.Andre Dijkstra | Keimpe Jan Talsma | Piet Zondervan
Easterein | Heren 50+ B klasse
1.Harald Wiersma | Marcus Elzinga | Germ Hallema
2.Gerrie Otter | Johan Wittermans | Klaas van der Vlugt 
Herkansing
1.Henk Mulder | Ype Tiemersma | Harmen Gerbrandy
Pingjum | Jongens A klasse
1.Jesse Greidanus | Jorrit Palma | Jelvin Kaper
2.Clive van der Weerdt | Jaimy Koel | Nick van der Walt
Pingjum | Jongens B klasse
1.Eelco Meijer | Mient Schregardus | Pieter Miedema
2.Hidde Reitsma | Jarno Tjepkema | Bauke Jetze Kalsbeek
3.Karst Hoekstra | Jisse Draaisma | Tyme Jonker
3.Sjoerd van der Schaar| Martin Tjepkema | Roy de Vries
Herkansing
1.Laas van Dalfsen | Jorrit Bosch | Davy de Haan
2.Martijn Mossel | Teije Ties Kingma | Jort de Kroon
Wommels | Meisjes A klasse
1.Berber van der Goot | Aniek Koopmans | Brecht Renema
2.Elbrich Kooistra | Linda van der Meer | Mare Dijkstra
Wommels | Meisjes B klasse
1.Minke Tjalsma | Amber Goedbloed | Gelbrich van der Leest
2.Isabella Sijtsma | Michelle Sijtsma | Ineke de Vries
Herkansing
1.Rikst Mulder | Liset Sijbesma | Anouk Delfsma
2.Dianna de Jong | Martsen van der Goot | Fenna Cuperus
Weidum | Schooljongens A klasse
1.Frans Oosterbaan | Siete Wassenaar
2.Ruurd Oosterbaan | Roan van Swinden Koopmans
Weidum | Schooljongens B klasse
1.Niek Dijkstra | Zenn Hoitinga
2.Harmen Faber | Haye Tjeerdema
3.Redmer van der Meulen | Yde Bokma
3.Pieter Douma | Renke-Jacob Cuperus
Herkansing
1.Hilwert Kuiper | Sem Groen
Weidum | Schoolmeisjes A klasse
1.Hendrika Stegenga | Ilse van der Galiën
2.Fenna Koster | Anna Miedema
Weidum | Schoolmeisjes B klasse
1.Sygrid Bosch | Ilse Amels
2.Rens Bos | Janet Adema
3.Jeline Bosch | Trynke Nijman
Weidum | Schoolmeisjes C klasse
1.Lisa Hornstra | Jetske Elgersma
2.Ilse Leffring | Nynke van der Leest
Herkansing
1.Senne Bett Monsma | Marloes Koops
Hallum | Pupillenjongens A klasse
1.Jitse Jan Kroondijk | Pieter Meindersma
2.Imro van der Meer | Hylke Tassebajof
Hallum | Pupillenjongens B klasse
1.Tymen Bults | Timo de Vries
2.Bas Haaksma | Djurre Beeksma
3.Meinte Ale Hoornstra | Jaysen Zijlstra
Marsum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Lyset Westra | Doutzen Wijtsma
2.Tessa Wouda | AnneLyn Keegstra
Marsum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Amy Giliam, Eva van der Marel
2.Daniek Rinia | Richt de Vries
Herkansing
1.Veerle vd Werff | Imre Hiemstra
Marsum | Pupillenmeisjes C klasse
1.Lieke Smeding | Rosalie ten Brink
2.Tineke Ypma | Silke Gaastra
Herkansing
1.Vere Kok | Anna Jeltje Mossel
Raerd | Welpenjongens a klasse
1.Jorrit Hardholt | Geert Johan Kuipers
2.Lennart Wagenaar | Stijn Haaksma
Raerd | Welpenjongens B klasse
1.Herre Zijlstra | Jelke Sijbesma
2.Ties Kingma | Kars Andringa
3.Hidde Niehof | Ids van Wijngaarden
3. Harwin Postma | Douwe Veldema
Herkansing
1.Johannes Miedema | Matthijs Hoekstra
2.Redmer van Dijk | Klaas Jelle Greidanus
Raerd | Welpenmeisjes a klasse
1.Sinne Mous en Marit Dijkstra
2.Dycke Wijnsma | Amarins Krottje
Raerd | Welpenmeisjes b klasse
1.Ise Hoeksema | Ylse Piersma
2.Johanna Veldema | Maud van der Wei
Herkansing
1.Anna de Jong | Emma Tjeerdema