Home laatste nieuws Dames van Makkum winnen NK in Jorwert

Dames van Makkum winnen NK in Jorwert

432
0

Traditioneel zijn de dames altijd tussen het Nederlands Kampioenschap voor de Junioren en de Senioren op zondag te gast bij de in 1913 opgerichte kaatsvereniging Hâld Moed uit Jorwert. De Wiebe Koldijk Partij is al een halve eeuw een begrip in de historie van het dameskaatsen. Het jaar 2024 is voor het dameskaatsen een speciaal seizoen. Op de eerste Pinksterdag, 19 mei 2024, is het namelijk precies 50 jaar geleden dat de eerste wedstrijd voor dames onder de vlag van de KNKB werd verkaatst. Op de eerste Pinksterzondag in 1974 organiseerde kaatsvereniging Hâld Moed de eerste afdelingswedstrijd voor dames. Dit was informeel eigenlijk het eerste NK voor het dameskaatsen. 50 jaar later mag kaatsvereniging Hâld Moed het wederom organiseren.

De loting

Afgelopen dinsdagavond, 14 mei, werd er op de bovenzaal van het Jorwerter Café het Wapen van Baarderadeel stilgestaan bij 50 jaar dameskaatsen. Kaatssters van alle generaties kwamen aan het woord, zoals onder andere Hennie Koldijk, Lia de Jong, Houkje Zijlstra, Fenna Zeinstra, Afke Hylkema en Marrit Zeinstra. Onder leiding van Jorwerter Geartsje de Vries vertelden zij anekdotes en verhalen over hoe zij het dameskaatsen hebben beleefd. Ate de Jong had een column geschreven en de muzikale omlijsting was in handen van Wiebe Kaspers. Er werd verdeeld over drie tijdsvakken stilgestaan bij 50 jaar dameskaatsen. Oud-kaatssters en de deelnemers van het Nederlands Kampioenschap op 19 mei 2024 waren uitgenodigd voor deze avond. Het was een leuke avond om bij te zijn. Naast dit programma werd op deze avond, net als in 1974, het loten van de lijst van het Nederlands Kampioenschap gedaan.

NK Dames 2024

Het is zondag 19 mei 2024 en het zonnetje staat hoog boven het prachtige kaatsveld aan de Pastorijleane 1 te Jorwert. Het werd een prachtige dag waarop veel toeschouwers afkwamen; een snelle telling leverde al een totaal aantal van plusminus 225 mensen op en dan waren ze nog lang niet allemaal geteld. Onder leiding van de heer J. Bergsma betraden tijdens deze speciale editie van het Nederlands Kampioenschap in totaal 20 afdelingen de arena. Op het moment dat de klok 10:00 sloeg, barstte de strijd los. Het werd een schitterende dag met veel spanning, lange partijen en veel eersten waar de beslissing pas viel op de 6-6. De vraag wie er op het einde van deze dag met de Antieke Keatsklauw en de Nederlandse titel vandoor zal gaan, moet duidelijk worden naarmate de dag vordert. Regerend Nederlands Kampioen is de afdeling Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Zij verdedigen op deze mooie zondag de 19de mei met dezelfde samenstelling hun titel.

Dronryp – Lollum

Anna Lotte van Beem, samen met Ilse Marije van Beem en Marije Hellinga, vertegenwoordigt V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp en betreedt als eerste de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van K.V. Meiinoar Ien uit Lollum Waaksens, bestaande uit Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreed ruimte gaven aan het begin van de partij. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Anna Lotte en haar maten. Er werd fel gestreden om elke twee punten en elke centimeter gras. De bordjes verschenen om en om aan de telegraaf; via de 1-1 bleef de balans in de wedstrijd tot aan de 2-2. Vanaf dat moment wist partuur Anna Lotte het initiatief naar zich toe te trekken en liep eerst voor eerst weg bij Lollum Waaxens via de 3-2 naar de 4-2. Britt, Lisanne en Jeldau probeerden grip op de wedstrijd te krijgen om het tij te keren, maar hun pogingen liepen op niets uit. Het vijfde eerst aan de telegraaf kwam als eerste in handen van Anna Lotte, Ilse Marije en Marije, en zij gaven deze 5-2 voorsprong niet meer uit handen. Anna Lotte stelde de winst voor hun partuur veilig op de 5-2 6-4. Er lagen vier perken waardoor de nummers 1 t/m 8 in een keer los konden.

Groningen – Den Haag

Een van de langste en spannendste partijen van de eerste omloop ging tussen het partuur van K.V. Wezon De Sterke Earm uit Groningen, bestaande uit Rixt Fokkema, Andrea Kroes en Fiera de Vries, en het uit Den Haag afkomstige K.F. De Earrebarre, met Doutsen Punter, Annemiek Korf en Anne Monfils. Het is Anne die de strijd weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 4-6. Beide parturen begonnen zeer goed aan de wedstrijd en gaven elkaar niets toe. Al snel keerde het evenwicht terug in deze onderlinge strijd wanneer Anne het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk belandt op de 0-1 6-4. Vanaf dat moment werd er fel gestreden en verscheen diverse keren de 6-6 aan de telegraaf. Geen van beide parturen slaagde erin om een gaatje te slaan; via de 2-2 bleef het zeer spannend, maar Doutsen, samen met Annemiek en Anne, wist op de belangrijke momenten toe te slaan waardoor zij via de 2-3 uitliepen naar de 2-4. Rixt, Andrea en Fiera gaven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en wisten nog een derde bordje binnen te slepen. Het breekpunt in deze onderlinge strijd leek de 3-4 6-6 te gaan worden wanneer Anne de bal goed weet te raken en de kaats weet te passeren. Zij kwamen daarmee op een 3-5 voorsprong en leken op weg naar de tweede lijst. De formatie van KV Wezon De Sterke Earm dacht daar echter anders over en zette de achtervolging in. Het partuur van Rixt wist de achterstand te verkleinen toen zij hun vierde eerst binnenhaalden. Toen Doutsen, Annemiek en Anne er niet in slaagden om de wedstrijd in het slot te gooien, liep de spanning verder op omdat de telegraaf weer in balans kwam op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moest uiteindelijk de beslissing brengen in een partij die meer dan anderhalf uur duurde. Het was Doutsen die hun partuur naar de tweede lijst loodste in Jorwert door een prachtige zitbal te plaatsen op de 5-5 2-6.

Exmorra – Easterein

Rianne Stremler, Marit Feenstra en Hilde Stremler verdedigden deze dag de kleuren van kaatsvereniging Exmorra en moesten gelijk vol aan de bak tegen de verliezend finalist van het Nederlands Kampioenschap in Amsterdam in 2023, Easterein, met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het begin was verrassend voor de dames van Exmorra; zij wisten gelijk toe te slaan en het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf te hangen. De formatie van Roelie stelde al snel orde op zaken en via de 1-1 namen zij de leiding over in de partij en kwamen op een 1-2 voorsprong. Rianne en haar maten probeerden de aansluiting te behouden, maar het krachtsverschil leek deze dag te groot. Het verschil liep vervolgens op via de 1-3 naar de 1-4. Rianne, Marit en Hilde bleven het proberen maar moesten uiteindelijk op de 1-5 2-6 de handdoek werpen toen Jeska de winst veilig wist te stellen door de kaats te passeren.

Mantgum – Leeuwarden

Een prachtige strijd is er vervolgens tussen de formatie van Kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum met Lyssa van der Ende, Rikst Baarda en Jennie Terpstra en die van L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden met Rianne Nutma (vervangster van Elly Hofman), Hiske Zeinstra en Amarins de Groot. Beide parturen gaan vliegend van start en ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van deze onderlinge strijd. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf en dat leid tot de 1-1 en zelfs de 2-2. Vanaf dat moment lijkt het partuur van L.K.C. Sonnenborgh even de touwtjes in handen te nemen want als zij op de juiste momenten weten toe te slaan loopt het verschil op via de 2-3 naar de 2-4. Lyssa, Rikst en Jennie geven de strijd niet op maar zien nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld tegen een 3-5 achterstand aan en lijkt de wedstrijd te zijn gespeeld maar niets bleek minder waar want wanneer de formatie van Rianne er niet in slaagt om de winst veilig te stellen keert de spanning terug in de wedstrijd en loopt het verschil terug naar de 4-5. Het wordt zelfs de 2de partij binnen 4 verkaatste partijen die uiteindelijk op de 5-5 beslist dient te worden als K.V. Jacob Klaver weer weet aan te sluiten bij L.K.C. Sonnenborgh. Het is Amarins die hun partuur naar de 2de omloop in Jorwert weet te brengen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-5 4-6.

Tzum – Huizum

K.F. Wêz Wis Tsjom uit Tzum met Yannah Palma, Marrit Wielenga en Gerbrich Koster stonden in hun eerste partij van de dag tegenover regerend Nederlands Kampioen kaatsvereniging Onderling Genoegen uit Huizum bestaande uit Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. De vliegende start is er voor Annelien en haar maten want zij weten gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Yannah en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen en hebben daar de kans voor op de 6-6. Het is Annelien die op dat moment de opslag mag verzorgen en als zij een zitbal weet te plaatsen bouwt zij de voorsprong uit naar de 0-2. Ondanks verwoede pogingen van Yannah, Marrit en Gerbrich om het tij te doen keren is het Huizum wat op de juiste momenten weet toe te slaan want het is voor de 2de keer Annelien die met haar opslag weet toe te slaan als zij weer een zitbal weet te plaatsen ditmaal op de 0-2 4-6. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want als Marrit de boven weet te vinden op de 0-3 2-6 is de strijd gestreden. Annelien, Anna Dieuwke en Marrit komen niet meer in de problemen en weten de 2de lijst te bereiken met een 0-5 0-6 overwinning wanneer Marrit er in slaagt om de kaats te passeren.

Makkum – Bolsward

Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt waren in 2023 de verliezend halve finalist van het Nederlands Kampioenschap in Amsterdam en waren dus in het bezit van een 3de prijs en zij begonnen deze schitterende dag in Jorwert tegen kaatsvereniging Bolsward met Inge Blanke, Rixt Blanke en Noa Elzinga. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt kunnen zijn. Het eerste verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist als Noa de bal niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt komt Makkum op voorsprong. Inge, Rixt en Noa gaan vervolgens op zoek naar de aansluiting maar zien het verschil verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0. De strijd blijkt echter niet gestreden want als Noa een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-0 4-6 is daar eindelijk het eerste bordje aan de telegraaf voor Bolsward. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is daar de 4-2 voorsprong voor Makkum. Zij hebben nog steeds de touwtjes in handen ondanks de pogingen van Bolsward om weer terug te keren in de wedstrijd. Larissa, Anouk en Gerde laten de voorsprong echter niet meer uit handen glippen en zij weten de winst en de 2de lijst veilig te stellen op de 5-2 6-2.

Wommels – Winsum

Kaatsvereniging Wommels wordt deze dag vertegenwoordigt door Rixt Wijnia, Janieke Popma en Sjanet Wijnia zij nemen het in hun eerste partij tegenover het partuur van Winsum met Brecht Grovenstein, Anna Rob en Monique Postma in de gelederen. De formatie van Brecht gaat het best uit de startblokken en weet brutaal weg het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Zij weten de voorsprong niet lang vast te houden te houden want Rixt, Janieke en Sjanet weten daarna de balans te herstellen op de 1-1. Vanaf dat moment lijkt de wedstrijd volledig te kantelen in het voordeel van Wommels want zij weten na de 2-1 al snel verder uit te lopen naar de 3-1. Brecht, Anna Rob en Monique blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf maar zij slagen er niet in om het tij te doen keren waardoor het verschil blijft oplopen via de 4-1 naar de 5-1. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden maar de formatie van Brecht weet nog een 2de bordje uit het vuur te slepen voordat zij de strijd moeten staken op de 5-2 6-4. Het is Wommels wat de tweede omloop veilig weet te stellen.

Wageningen – Menaam

Kaatsvereniging De Veluwezoom uit Wageningen betreedt dit Nederlands Kampioenschap de arena met Wybrig Bakker, Marte Altenburg en Foke Jill Bakker, en zij gaan de strijd aan met V.v.V. Menaam, bestaande uit Iris Jasper, Bettie Sjoukje Punter en Marleen Stienstra. Het begin van deze partij is duidelijk voor Wybrig en haar maten, want zij weten gelijk een voorsprong te pakken via 1-0 naar 2-0. Het partuur van Menaam probeert grip op de wedstrijd te krijgen, maar al hun pogingen lopen op niets uit, want de onderlinge afstand blijft groeien naar 3-0 en vervolgens 4-0. Wybrig, Marte en Foke Jill lijken niet echt in de problemen te komen wanneer zij als eerste het vijfde bordje weten te bereiken, maar aan de zijde van Menaam blijft de telegraaf niet leeg, want zij weten eindelijk een eerst binnen te slepen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn, want de formatie van Wageningen laat de royale voorsprong niet meer uit handen glippen en stelt de winst veilig op 5-1 6-0.

Sint Annnaparochie – Minnertsga

In de een-na-laatste partij van de eerste omloop tijdens deze speciale uitvoering van het Nederlands Kampioenschap voor dames (50 jaar geleden de eerste officiële wedstrijd voor dames onder de vlag van de KNKB), begint Sophie Kroondijk samen met Annet de Haan en Noelle Hiddinga voor kaatsvereniging St. Anne/Drie Spul is Ut aan de opslag tegen het partuur van Minnertsga, met Sjoke de Haan (vervangster van Maaike Joostema), Anke Wassenaar en Aletta van Popta. Het belooft een mooie strijd te worden, want het eerste verkaatste eerst moet op 6-6 worden beslist. Als Aletta er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden, is daar de voorsprong voor Sint Annaparochie. Ondanks dat Sjoke, Anke en Aletta goed tegenstand bieden, loopt het verschil op naar 2-0 en vervolgens 3-0. Er lijkt niet zoveel aan de hand te zijn voor Sophie en haar maten, want zij weten vervolgens als eerste het vierde bordje te bereiken. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd te kantelen, want Sjoke en haar maten krijgen meer grip op de wedstrijd en weten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Als Sophie, Annet en Noelle er niet in slagen om de partij definitief naar zich toe te trekken, zien zij hun voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Via 4-2 wordt het zelfs 4-3, waardoor het partuur van Minnertsga hen weer op de hielen zit. Door omzettingen in het perk, waarbij Annet de opslag verzorgt en Noelle haar plekje in het perk overneemt, weten zij de grip te herstellen en als eerste het vijfde eerst te bemachtigen. Sjoke, Anke en Aletta blijven alles uit de kast halen, maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien als Annet de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op 5-3 6-4.

Dronryp 1 – Bitgum

V.v.V. Sjirk de Wal 1 uit Dronrijp, met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi, staat in de laatste partij van de eerste omloop tegenover het partuur van kaatsvereniging Oefening Kweekt Kunst uit Beetgum, met Hermine Bakker, Lena de Groot en Mariska Hoogland. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Dronrijp, want Iris laat er met haar maten geen gras over groeien. Nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen, bouwen zij de voorsprong uit naar 2-0. De spanning keert terug in de wedstrijd wanneer ook Beetgum een bordje weet binnen te slepen en de achterstand ziet teruglopen naar een eerst, bij 2-1. Zij proberen het evenwicht te herstellen, maar zij zien de onderlinge afstand verder oplopen via 3-1, waardoor het partuur van V.v.V. Sjirk de Wal uit naar 4-1 loopt. Hermine, Lena en Mariska proberen het wel degelijk, maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn, waardoor Iris, Lisanne en Senne niet meer in de problemen komen en naar de tweede lijst gaan als de opgeslagen bal van Mariska te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op 5-1 6-2.

Dronryp 2 – Den Haag

Het is een prachtige dag in Jorwert, want de zon staat hoog aan de hemel, maar er staat een verraderlijke wind over het veld die zeer wispelturig is. De dames waarmee ik heb gesproken gaven aan dat het lastig opslaan was. Anna Lotte van Beem, Ilse Marije van Beem en Marije Hellinga vormen deze dag het tweede team van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp en zij betreden als eerste weer de arena om de strijd aan te gaan met kaatsvereniging De Earrebarre uit Den Haag, met Doutsen Punter, Annemiek Korf en Anne Monfils. Het eerste verkaatste bordje in deze onderlinge strijd komt in handen van Anna Lotte en haar maten. Zij hebben de beste start, want ondanks dat Doutsen, Annemiek en Anne gelijk proberen aan te sluiten, loopt het verschil verder op naar 2-0. Het is een mooie strijd waarin aan het begin de formatie van V.v.V. Sjirk de Wal op de juiste momenten weet toe te slaan, waardoor zij de bordjes aan elkaar blijven rijgen. Het onderlinge verschil loopt zelfs op naar 3-0. Ondanks dat er fel gestreden wordt om elke twee punten aan de telegraaf, lijkt de strijd langzaam te kantelen want het is Doutsen die samen met Annemiek en Anne hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Als Anna Lotte met haar maten er niet in slaagt om de voorsprong vast te houden, loopt de spanning verder op, want de onderlinge afstand loopt terug naar 3-2. Een belangrijk moment is de 3-2 6-6, als Anne de bal tot in het perk weet te retourneren, waardoor de strijd weer geheel in balans is. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is het partuur van Anna Lotte dat dit eerst naar zich toe weet te trekken en weer op voorsprong weet te komen met 4-3. Lang kunnen zij hier niet van profiteren, want de formatie van De Earrebarre uit Den Haag weet ook het vierde eerst te bereiken. Het lijkt erop dat wie als eerste het vijfde bordje weet te bereiken, er met de winst vandoor zou kunnen gaan. Doutsen, Annemiek en Anne weten alsnog de derde omloop te bereiken wanneer de opgeslagen bal van Anna Lotte op de 4-5 0-6 te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt.

Easterein – Leeuwarden

De formatie van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra staat tegenover het partuur van L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden, met Rianne Nutma, Hiske Zeinstra en Amarins de Groot. Het eerste bordje aan de telegraaf in deze tweede partij van de tweede omloop in Jorwert komt in handen van Roelie en haar maten, die daarmee de leiding nemen. Als Rianne en haar maten niet gelijk weten aan te sluiten, zien zij het onderlinge verschil verder oplopen via 2-0 naar 3-0. Het lijkt een eenvoudige zege te gaan worden voor Easterein wanneer zij als eerste het vierde bordje aan de telegraaf weten te hangen. Niets blijkt echter minder waar, want Rianne, Hiske en Amarins weigeren de strijd te staken en halen vervolgens hun eerste bordje binnen. Nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld, is daar de 5-2 voorsprong voor Roelie, Corrie en Jeska. De strijd is echter verre van gestreden, want Rianne weet samen met Hiske en Amarins alsnog een derde eerst te bemachtigen voordat de winst naar Easterein gaat wanneer de opgeslagen bal van Amarins buiten het perk belandt op 5-3 6-2.

Huizum – Makkum

De volgende onderlinge strijd is de kraker van de tweede omloop, waarin regerend Nederlands Kampioen Onderling Genoegen uit Huizum, met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra, de strijd aangaat met de nummer drie van het vorige Nederlands Kampioenschap, de afdeling Makkum, met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het begin van de partij is voor Larissa en haar maten, als zij gelijk goed van start gaan en het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Annelien probeert samen met Anna Dieuwke en Marrit gelijk weer aan te sluiten, maar zij zien ook het tweede bordje op rij naar Makkum gaan, die daarmee gelijk een gaatje weten te slaan van twee eersten. Langzaam maar zeker weet het partuur van Huizum grip op de wedstrijd te krijgen en zij weten de achterstand te verkleinen tot 1-2. Het is een prachtige strijd, want het vierde verkaatste eerst dient op 6-6 te worden beslist. Als de opgeslagen bal van Larissa buiten het perk belandt, is de balans terug in deze strijd. Vanaf de 2-2 lijken de rollen even te zijn omgedraaid, want als Annelien erin slaagt om Gerde tot een kwaadslag te dwingen op 2-2 6-4, is daar het derde bordje voor Huizum. Als Larissa, Anouk en Gerde er even niet in slagen om gelijk weer aan te sluiten en Annelien een zitbal weet te plaatsen op 3-2 6-2, loopt het verschil op naar 4-2 in het voordeel van Huizum. De strijd is verre van gestreden, want beide parturen halen alles uit de kast om de volgende omloop te bereiken. Met een prachtige zitbal op 4-2 2-6 weet Larissa het belangrijke zevende eerst binnen te slepen. Dit wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is een prachtige strijd tot op het scherpst van de snede. De balans keert zelfs voor de tweede keer terug in deze onderlinge partij wanneer het vizier van Annelien niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op 4-3 4-6. Het blijft spannend tot de laatste slag, wanneer Larissa er met haar opslag in slaagt om het vijfde eerst te bemachtigen, als zij Anna Dieuwke tot een kwaadslag weet te dwingen op 4-4 6-6. Makkum lijkt daarmee even de beste papieren voor de derde omloop in handen te hebben. Door omzettingen aan de opslag probeert Onderling Genoegen uit Huizum het tij te keren. Het is Marrit die de opslag in handen neemt en dat leidt tot het vijfde bordje, wanneer zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 4-5 6-4. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te brengen wie er naar de derde omloop zal gaan. Als de opgeslagen bal van Marrit op 5-5 4-6 buiten het perk belandt, gaat Makkum alsnog met de winst vandoor.

Wommels – Wageningen

De afdeling Wommels wordt deze dag vertegenwoordigd door Rixt Wijnia, Janieke Popma en Sjanet Wijnia. Op weg naar de derde lijst gaan zij de strijd aan met kaatsvereniging De Veluwezoom uit Wageningen, gevormd door Wybrig Bakker, Marte Altenburg en Foke Jil Bakker. Het begin van de partij is duidelijk voor Wommels; zij weten gelijk toe te slaan en de leiding te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het partuur van Wageningen probeert gelijk weer aan te sluiten, maar zij zien de achterstand verder oplopen wanneer Rixt, Janieke en Sjanet het tweede eerst op rij ook aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. Het krachtsverschil lijkt veel te groot, maar er zijn wel degelijk kansen voor Wybrig, Marte en Foke Jil, want het derde eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als Sjanet de boven weet te vinden, loopt het onderlinge verschil op naar 3-0.

Blessure Sjanet Wijnia

Als Sjanet op de 3-0 4-2 de bal naar het perk mag sturen, slaat het noodlot toe. Zij komt raar ten val en komt bovenop een kram terecht. De wedstrijd wordt dan even stilgelegd, want er komt behoorlijk wat bloed uit de wond. Sjanet kan de wedstrijd niet voortzetten. Zij heeft zes hechtingen in de knie en moet even rust houden. Na een korte medische pauze gaan Rixt en Janieke met zijn tweeën verder. De partij lijkt door dit voorval te kantelen, want Wageningen ziet de achterstand teruglopen via 3-1 naar 3-2, wanneer het vizier van Rixt niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 3-1 4-6. Wommels lijkt even van slag door deze tegenvaller, want de balans keert zelfs terug in deze partij wanneer het vizier van Rixt weer niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 3-2 4-6. Het belangrijke zevende eerst komt in handen van Wommels, waardoor zij weer aan de leiding komen. Sinds het uitvallen van Sjanet is het een compleet andere strijd, want de balans is volledig terug en er wordt fel gestreden om elke twee punten aan de telegraaf, waardoor de balans in de wedstrijd blijft op 4-4. Het lijkt erop dat wie als eerste het vijfde bordje weet te bereiken, er met de winst vandoor zou kunnen gaan. Beide formaties halen alles uit de kast en geven elkaar in het laatste deel van deze partij niets meer toe. De telegraaf bereikt uiteindelijk de 5-5, waardoor het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moet brengen wie naar de derde omloop in Jorwert zal gaan. Het is Rixt die op de 5-5 6-4 alsnog de winst veilig weet te stellen voor haar en Janieke, als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen.

Sint Annaparochie – Dronryp 1

In de laatste partij van de tweede omloop staat er veel meer op het spel, want de winnaar van deze onderlinge strijd heeft een staand nummer op de derde omloop en krijgt daarmee een vrije doorgang naar de halve finale, waar je dus minimaal al verzekerd bent van de derde prijs op deze editie van het Nederlands Kampioenschap in Jorwert. Kaatsvereniging St. Anne/Drie Spul is Ut met Sophie Kroondijk, Annet de Haan en Noelle Hiddinga gaan de strijd aan met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi van het eerste team van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp. Het belooft een mooie strijd te worden, want het eerste verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Als Annet er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen, is daar het eerste bordje voor Dronrijp. Iris weet al snel daarna de voorsprong uit te bouwen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens alsnog los te barsten wanneer Sophie, Annet en Noelle hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren. De formatie van Iris weet de touwtjes even in handen te nemen en via de 1-2 weten zij een gaatje te slaan naar de 1-3. Sophie en haar maten blijven het proberen en krijgen ook wel kansen om weer een bordje te pakken, maar het zijn Iris, Lisanne en Senne die elke keer op het juiste moment weten toe te slaan en nadat zij de voorsprong hebben weten uit te bouwen naar de 1-4, is de strijd eigenlijk gestreden. De formatie van Iris komt niet meer in de problemen en stelt de winst veilig op de 1-5 0-6. De eerste halve finalist is nu bekend in Jorwert en dat is de formatie van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp.

Den Haag – Easterein

De andere halve finalisten moeten komen uit de onderlinge partijen op de derde lijst, waarin als eerste het partuur van De Earrebarre uit Den Haag, met Doutsen Punter, Annemiek Korf en Anne Monfils, in actie komt tegen Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te worden, want het eerste bordje aan de telegraaf dient te worden beslist op de 6-6. Het gaat uiteindelijk naar Doutsen en haar maten, die daarmee een bliksemstart hebben. Als Roelie, Corrie en Jeska er niet in slagen om grip op de wedstrijd te krijgen, zien zij ook het tweede eerst gaan naar Den Haag op de 1-0 6-2. Langzaam maar zeker lijkt deze onderlinge partij echt op gang te komen, want de spanning keert terug door het goede opslagwerk van Roelie. Zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-0 4-6. De balans keert vervolgens al zeer snel terug in de wedstrijd wanneer voor de tweede keer op rij Roelie succesvol is met haar opslag, wanneer zij ditmaal het perk van Annemiek en Anne met lege handen achterlaat op de 2-1 4-6. Vanaf de 2-2 lijkt de strijd langzaam te kantelen en slaagt Doutsen er samen met haar maten niet in om grip op de wedstrijd te houden. Zij komen voor het eerst op achterstand door wederom Roelie, die voor de derde keer op rij op de 6-6 weet toe te slaan en een zitbal te plaatsen, ditmaal op de 2-2 0-6. Het verschil loopt verder op wanneer Anne er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven. De bal valt buiten de perklijnen op de 2-3 0-6. Het krachtsverschil lijkt in deze onderlinge strijd te groot, want het vijfde bordje aan de telegraaf gaat naar Easterein wanneer Corrie erin slaagt om de kaats te passeren op de 2-4 0-6. De strijd is nog niet gestreden, want de spanning keert nog een keer terug wanneer Roelie het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-5 6-4. De inhaalrace zal echter te laat komen, want Roelie, Corrie en Jeska laten de voorsprong niet meer uit handen glippen en zij stellen de winst en een plekje in de halve finale veilig dankzij een prachtige zitbal van Roelie op de 3-5 2-6.

Makkum – Wommels

In de tweede partij van de derde omloop tijdens deze editie van het Nederlands Kampioenschap in Jorwert staat er gelijk veel op het spel, want de afdeling die deze onderlinge confrontatie winnend weet af te sluiten, heeft dankzij een staand nummer in de halve finale een vrije doorgang naar de finale en plaatst zich als eerste voor de finale. De afdeling Makkum, met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt, begint in deze strijd aan de opslagzijde van het veld en gaat de strijd aan met Wommels, dat een vervangster voor Sjanet Wijnia heeft laten overkomen, waardoor hun partuur ook weer compleet is. Het is Anke Marije Pompstra die de opslag voor haar rekening neemt.

Het begin is voor Makkum, want Anouk weet goed onder de bal te stappen en de boven te vinden op de 6-0, waarmee zij het eerste bordje aan de telegraaf hangt. Wommels probeert gelijk aan te sluiten, maar ziet de achterstand verder oplopen wanneer het vizier van Rixt niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 1-0 6-0. De wedstrijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer beide parturen elkaar niets toegeven en het derde eerst op de 6-6 beslist moet worden. Als Larissa het perk van Janieke en Rixt met lege handen achterlaat door een prachtige zitbal te plaatsen, loopt het verschil op naar 3-0.

Het krachtsverschil blijkt te groot, want de bordjes blijven naar één kant gaan. Ditmaal weet Gerde er een aan hun totaal toe te voegen als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 3-0 6-4. Anke Marije, Janieke en Rixt blijven het proberen en blijven voor de tweede keer in deze onderlinge strijd bij tot aan de 6-6, maar als de bal uit handen van Rixt weer buiten het perk belandt, gaat voor de vijfde keer op rij het bordje naar Makkum. De strijd is dan gestreden. Larissa, Anouk en Gerde komen niet meer in de problemen, en het is Anouk die de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-0 6-0. Zij plaatsen zich als laatste voor de halve finale, waar ze een staand nummer hebben en dus als eerste naar de finale in Jorwert gaan.

Dronryp – Easterein

De tegenstand voor de afdeling Makkum moet komen uit de halve finale waarin het eerste team van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp het opneemt tegen Easterein. Iris Veltman betreedt deze mooie dag samen met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi de arena, en zij verdedigen het oranje-groen-oranje van V.v.V. Sjirk de Wal. Zij staan in de strijd om het finaleticket van dit Nederlands Kampioenschap tegenover het partuur van Easterein, de verliezend finalist van vorig jaar in Amsterdam, met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra.

Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Dronrijp door het goede werk van Senne; zij weet de bal voor de kaats te keren op de 6-0. Het wordt een prachtige strijd, want het is Roelie die er gelijk daarna in slaagt om de beide parturen weer op gelijke hoogte te brengen door een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-0 2-6. Het blijft stuivertje wisselen aan het begin van de partij, want ditmaal weet Easterein op voorsprong te komen als het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 1-1 4-6.

De strijd lijkt vervolgens echt los te breken, want voor het eerst dient het bordje op de 6-6 te worden beslist. Als Iris er met haar opslag in slaagt om het perk van Jeska en Corrie met lege handen achter te laten, keert de balans terug in deze halve finale. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagd en geven elkaar niets toe. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf. Wanneer het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 2-2 4-6, komt Easterein weer op voorsprong. Geen van beide slaagt erin een gaatje te slaan, want als ditmaal Roelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 2-3 6-2, keert de balans weer terug in deze halve finale. Het zevende te verkaatsen eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als ditmaal Roelie de bal naar het perk mag sturen op de 3-3 6-2 en deze buiten de lijnen valt, is daar de voorsprong van Dronrijp.

Iris, Lisanne en Senne lijken met het binnenhalen van het zevende bordje de touwtjes even in handen te nemen, want als de formatie van Roelie, Corrie en Jeska even geen passend antwoord kan vinden in het daarop verkaatste eerst, zien zij de achterstand verder oplopen. Het is Iris die het vijfde eerst voor haar partuur weet binnen te halen door een prachtige zitbal te plaatsen op de 4-3 6-0. Dronrijp lijkt daarmee de partij naar zich toe te trekken. Beide parturen zijn echter zeer aan elkaar gewaagd, en de strijd bleek verre van gestreden. Het volgende verkaatste bordje gaat vervolgens op de 0-6 naar de formatie van Roelie wanneer ditmaal het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal voor het perk belandt op de 5-3 0-6. De spanning loopt verder op in deze prachtige halve finale, want het is Jeska die ervoor zorgt dat ook zij het vijfde eerst weten te bereiken op de 5-4 4-6. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten brengen wie er naar de finale gaat van deze editie van het Nederlands Kampioenschap. Het blijft spannend tot de laatste slag tussen deze twee formaties. Het is uiteindelijk Lisanne Scharringa die de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-5 6-4, en daarmee stelt zij hun plekje in de finale veilig.

Finale

Nadat de vrijwilligers het veld hadden ingekort, de dag was begonnen met vier perken, en het Friesch Volkslied had geklonken, kon de strijd om de Nederlandse Titel en de Antieke Keatsklauw losbarsten, want er resteerde nog één partij: de finale. Het team van Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt, die in de halve finale een staand nummer hadden, begon aan de opslag. Zij gingen de strijd aan met het eerste team van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het werd een fantastisch slotstuk van een hele mooie dag in Jorwert bij kaatsvereniging Hâld Moed.

Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Dronrijp door het goede opslagwerk van Iris; zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-6. Beide formaties blijken deze finale zeer aan elkaar gewaagd te zijn, want het tweede verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Wanneer Senne zeer goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden, is daar de 0-2 voor Dronrijp. Zij zijn goed uit de startblokken gegaan. Als Larissa, Anouk en Gerde vervolgens een 6-2 voorsprong in het volgende bordje in rook zien opgaan, lijkt voor de derde keer op rij het eerst naar Dronrijp te gaan. Maar als het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt, is de aansluiting een feit voor Makkum.

De balans keert vervolgens al snel terug op de telegraaf, want Dronrijp weet de voorsprong niet vast te houden en ziet dat de opgeslagen bal van Iris te kort blijkt te zijn en voor het perk op de 1-2 6-4. Vanaf de 2-2 ontstaat er een geweldig boeiende strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte geven. Het is Senne die ervoor zorgt dat Dronrijp weer op voorsprong komt als zij de kaats weet te passeren op de 2-2 4-6. Het blijft op dat moment stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes, want als Anouk vervolgens de bal goed weet te raken en deze over de bovenlijn vliegt op de 2-3 6-2, keert de balans terug in deze mooie finale.

Het zevende te verkaatsen eerst lijkt vervolgens in deze onderlinge strijd voor een breekpunt te gaan zorgen, want vanaf dat moment weet Larissa met haar maten de touwtjes even in handen te nemen. Het is Gerde die de bal fantastisch weet te raken en toeslaat met een bovenslag op de 3-3 6-2. Het partuur van Makkum lijkt vervolgens even de touwtjes in handen te hebben, want zij weten als eerste het vijfde bordje aan de telegraaf te hangen door het goede werk van Larissa in het tussenspel. Zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-3 6-4. Makkum lijkt daarmee op de Nederlandse Titel af te stevenen, maar Iris, Lisanne en Senne weigeren de handdoek te werpen en blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf. Dat resulteert in een vierde bordje wanneer Lisanne goed onder de bal stapt op de 5-3 0-6 en de boven weet te vinden.

Als Larissa samen met Anouk en Gerde er even niet in slaagt om het slot op de deur te doen, geeft dat mogelijkheden aan Dronrijp. Zij geven niet op en weten voor de tweede keer op rij een bordje op de 0-6 naar zich toe te trekken wanneer Iris een prachtige zitbal weet te plaatsen. Net als in de halve finale bereikt de telegraaf ook in deze onderlinge strijd de 5-5, waardoor het laatste te verkaatsen eerst van deze dag de beslissing moet brengen wie zich Nederlands Kampioen mag gaan noemen. Het is Larissa die de opslag mag verzorgen op de 5-5 6-2 en zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op het perk van Lisanne en Senne, en daarmee stelt zij de winst voor Makkum op deze speciale editie van het Nederlands Kampioenschap veilig.

Het is een mooie dag voor Larissa en Anouk; zij hebben nu alle NK’s in de meisjes- en damescategorie gewonnen. Voor Gerde is het de eerste winst tijdens een Nederlands Kampioenschap. Voor zowel Larissa Smink, Anouk Smink als Gerde Lycklama à Nijeholt betekent dit het derde wimpeltje! Alleen de PC staat nu nog op hun verlanglijstje voor het behalen van de vier wimpels. Kaatsvereniging Hâld Moed had voor deze speciale dag speciale prijzen laten maken die naast de prijzen van de KNKB aan de dames werden overhandigd.

Uitslag van Jorwert:

1e prijs:

Makkum (Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt)

2de prijs:

Dronrijp (V.v.V. Sjirk de Wal)  Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi

3de prijs:

Easterein (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra)

Foto’s van het NK Dames in Jorwert

Wil je meer foto’s bekijken? Hier vind je alle foto’s van het NK van Henk Hempenius