De winnaars van zaterdag 17 juni 2023

2299
0

Het was de zaterdag van Bring de keatsers by it keatsen, maar ook een zaterdag met twee NK’s. Hier zetten we alle winnaars op een rijtje!

Achlum | NK Schooljongens (Afd)
1.Dronryp 1 (Dennis Bida | Ryan Wieggers | Jort de Kroon)
2.Sexbierum (Brandon Cuttress | Sijtse Kloosterman | Mark Reitsma)
3.Exmorra (Roan van Swinden Koopmans | Kyano van Swinden Koopmans | Stijn Feenstra)
3.Achlum (Harmen Faber | Rudmer Faber | Melle Talsma)
Sexbierum | NK Schoolmeisjes (Afd)
1.Lollum (Britt Joustra | Jeldau Koopmans)
2.Dronryp 1 (Anna Lotte van Beem | Manouk Scharringa | Linda van der Meer)
3.Witmarsum (Elske Kroondijk | Froukje Westgeest | Aniek Koopmans)
Boazum | Heren Hoofdklasse (DEL)
1.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Pieter Jan Leijenaar
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Itens | Dames Hoofdklasse (DEL)
1.Aletta van Popta | Louise Krol | Fiera de Vries
2.Anna Ennema | Anne Monfils | Gerde Lycklama à Nijeholt
Lollum | Heren Eerste Klasse (DEL)
1.Paul Dijkstra | Steven Koster | René de Haan
2.Patrick van Dellen | Rink Sterk | Rick Minnesma
Itens | Dames Eerste Klasse (DEL)
1.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Ilse Marije van Beem
2.Rixt Fokkema | Larissa Smink | Ilse Baanstra
Itens | Dames Eerste Klasse (DEL/Herkansing)
1.Annelien Broersma | Rixt Wijnia | Melissa Rianne Hiemstra
Ried | Heren 35+ (Afd)
1.Deinum (Jan Eeltje van der Meij | Niels van der Wal | Rene Talsma)
2.Leeuwarden (Danny de Boer | Pieter van Tuinen | Mannes van Weert)
Ried | Heren 35+ (Afd/Herkansing)
1.Easterlittens (Keimpe Koldijk | Simon Zijlstra)
2.Stiens (Bart Bennema | Elgar Boersma | Hielke Miedema)
Kimswerd | Meisjes (DEL)
1.Brecht Renema | Janneke Posthumus | Marrit Wielenga
2.Berber van der Goot | Nina-Claire Wijning | Inez Bosch
3.Sophie Kroondijk | Gelbrich van der Leest | Hilde Stremler
Kimswerd | Meisjes (DEL/Herkansing)
1.Jelly Hiemstra | Elbrich Kooistra | Mare Dijkstra