Home laatste nieuws De winnaars van 27 en 28 juli 2019

De winnaars van 27 en 28 juli 2019

265
0

Nog twee vrije formatiewedstrijden voor de heren en dan kaatsen zijn de PC. Wie is in vorm en wie is er wel of niet fit? En wat gebeurde er op de andere velden. Je leest het hier.

 

  ZATERDAG 27 JULI 2019
   
  Sexbierum | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
2. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Sexbierum | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Anne Monfils |Margriet Bakker | Harmke Siegersma
3. Jildou Sweering | Lotte Delgrosso | Jennie Terpstra
   
   
  Wjelsryp | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Johannes van der Veen (K)| Sip Jaap Bos | Tsjerk Elsinga
2. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
3. Bouke Tuinman | René de Haan | Yannick Hielkema
   
  Easterlittens| Heren Tweede Klasse (VF)
1. Youri de Groot | Djurre Seerden | Pieter Jan Leijenaar
2. Gerard de Vries | Hyltje Bosma | Pieter van der Schoot
3. Gerwin Dijkstra | Hessel Postma | Thomas Dijkstra
3. Willem Jan Postma | Michel Nesse | Gerben de Boer
  Blije | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Nicole Hempenius | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
2. Anne Berber Zeinstra | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
3. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra| Ineke van der Ploeg
   
  Herkansing
1. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
   
  ZONDAG 28 JULI 2019
  Arum – Heren Hoofdklasse vf
1. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
   
  Arum – Dames Hoofdklasse
1. Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
2. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Ingelum – Heren Eerste klasse
1. Wierd Baarda | Marco de Groot (K) | Roel Pieter de Jong
2. Johan Diertens | Kevin Jordi Hiemstra | Lennart Adema
3. Andre van Dellen | Bauke Dijkstra | Jouke Bosje
   
  Raerd Dames eerste klasse
1. Anne Berber Zeinstra | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
2. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
3. Hester Zijlstra | Anke Winkel | Simona Kootstra
   
  Herkansing
1. Nicole Hempenius | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
   
  Ingelum – Heren tweede klasse
1. Johan van der Meulen | Jan Hospes | Daniël Iseger (K)
2. Youri de Groot | Djurre Seerden | Pieter Jan Leijenaar
3. Chris Wassenaar | Andre Kuipers | Jeroen Haarsma
   
  Harlingen | Jongens afdeling
1. Berltsum: Thomas Dijkstra | Allard van Wigcheren en Edgar van Wigcheren
2. Ingelum: Menno Osinga | Remco Osinga | Jurrit Osinga
3. Jellum Bears: Harold de Boer | Wiebe Siemen Leenstra | Jelmer Miedema
3.  Baard: Geert Reitsma | Bauke Folkerts | Klaas Gerrit Meulenaar
   
  Dronryp | Jongens del
1. Allard Dijkstra | Simon van der Vaart | Marco van Dijk
2. Matthys Renema | Galil-Taeke Moufakkir | Rick Alberda
3. Alwin Boschma | Thom Stellingwerf | Jan Johannes van der Kamp
   
  Herkansing
1. Nick van der Walt | Fedde Hansma | Leon Wijning
2. Johannes Bouma | Thom Dijkstra | Jordy Mossel
   
  Makkum | Meisjes afdeling
1. Workum: Nynke Kuipers | Naomi Wiersma | Gerda Lycklama à Nijeholt
2.  Sexbierum: Sigrid Post | Judith Zuidema | Fiera de Vries
3. Arum: Anna Brouwer | Judith Bosch | Rixt Fokkema
3. Easterein: Marrit Meijer | Nynke Paauw | Corrie Kroondijk
   
  Makkum | Meisjes del
1. Anne- Dieuwke Dijkstra | Indy Tuinier | Nynke Boersma
2. Julia Marthine Rienks | Anke Wassenaar | Nadya Rinske Moufakkir
   
  Ried | Heren 30+
1. Erik Bakker | Jan Jelle Jongsma | Keimpe Koldijk
2. Willem Buurstra | Gerrit Meijer | Erik van Bruxoort
   
  Herkansing 
1. Johan Talsma | Marcel Koopstra | Sjoerd Boonstra
   
  Burgwerd | Heren 50+
1. Siebe Tolsma | Johan van der Veen | Bertus Bootsma
2.  
3.