Home laatste nieuws De winnaars van 17 en 18 augustus 2019

De winnaars van 17 en 18 augustus 2019

234
0
kaatsbal, winnaars

Een volle kaatsagenda dit weekend. Voor sommigen zelfs alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen. Voor de dames een mooie opwarmer voor de PC van aanstaande woensdag. Aanvullingen kunnen gestuurd worden naar 06-51322689 of kaatsnieuws@gmail.com

  Oude Bildtzijl | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Jelle Attema | Lennart Adema | Patrick Scheepstra
2. Gerrit Jan Duiven | Hyltje Bosma | Pieter Jan Leijenaar
3. Johannes van der Veen | Klaas Pier Folkertsma | Tsjerk Elsinga
   
  Goutum | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Annelien Broersma
3. Hester Zijlstra | Anke Winkel | Simona Kootstra
   
  Herkansing
1. Anna Ennema | Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
   
  Harlingen | Jongens (VF)
1. Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Yoram Elzinga
2. Alwin Boschma | Marten Leijenaar | Johan Sipma
3. Jelmer Miedema | Thom Stellingwerf
3. Gerwin Dijkstra | Allard Dijkstra | Thomas Dijkstra
   
  Herkansing
1. Verry van der Meer | Jorn Lars van Beem | Dirk Baron
2. Jari Visser | Redmer Cnossen
   
  Schettens | Meisjes Revanche Ald Meiers
1. Sexbierum: Sigrid Post | Judith Zuidema | Fiera de Vries 
2. Makkum: Chantal de Witte |  Larissa Smink |  Anouk Smink
3. Bolsward: Lisanne Leijenaar | Rixt Blanke |  Jessie Rekker 
   
  Sexbierum | Schooljongens afd
1. Leeuwarden: Thomas Wesseling | Harmen Zuidema | Otte Algra
2. Arum: Mathijs Buma | Pieter den Breejen | Rinnert Tolsma
3. Bitgum: Sjouke Beimers | Jelte Meesters 
   
  Opstap
1. Jelle Foppe Drijfhout | Thomas Bouma
2. Matthys Renema | Stijn Scheffer
3. Luuk Zwaagstra | Enrico Post
   
  Boazum | Schoolmeisjes A klasse
1. Ilse Marije van Beem | Elske van Straten
2. Noa Elzinga | Judith Cuperus
   
  Boazum | Schoolmeisjes B Klasse
1. Suzanna Allema | Afke Marij van der Goot
2. Jelly Hiemstra | Rigt van der Velde
3. Elbrich Kooistra | Berber van der Goot
  Herkansing
1. Isabella Sijtsma | Fardau Krottje
   
  Tzum | Prinsenpartij Pupillenjongens
1. Harmen Jacob Postma | Jurrit Palma
2. Sjoerd van der Schaar | Rens Hoekstra
3. Rudmer Faber | Jesse Greidanus
   
  Herkansing
1. Brent Jesse van Beem | Jesse van der Wal
2. Jurre Dijkstra | Niek Bijma
3. Jort de Kroon | Jelmar de Vries
   
  Tzum | Prinsessenpartij | Pupillenmeisjes
1. Maud Hellinga | Ineke de Vries
2. Sophie Kroondijk | Rianne Osinga
3. Marrit Bruinsma | Nina Claire Wijning
3.  Brecht Renema | Michelle Gerjanna Sijtsma
   
  Herkansing
1.  Lisanne Venema | Noëlle Hiddinga
2. Jeldou Koopmans | Fenna Hoekstra
   
  Bolsward | Welpenjongens
1. Ruurd Oosterbaan | Ryan Wiggers 
2. Joachim Schaaf | Jelte Bruinsma
3. Pieter Hoogland | Harmen Faber
3. Allart van der Meer |  Jorrit Kroondijk 
   
  Herkansing
1. Frans Oosterbaan |  Allon Elzinga
   
  Bolsward | Welpenmeisjes
1. Anna Miedema |  Rianne van de Walt 
2. Mariska Stegenga |  Jildou de Vries 
3. Lyanne Jongsma | Lieke Triemstra 
   
  Herkansing
1. Hendrika Stegenga | Aisha Mahmoud 
   
  St Jacob | Heren 50+ A klasse
1. Roel Sijbesma | Egbert Bootsma | Peter Dijkstra
2. Tiede Boorsma | Jan Fokke Mulder | Durk Punter
3. Ludwig Seerden | Johan Hiemstra | Jarig Katsma
   
  Heren 50+ B klasse
1. Ferdinand van der Werf | Germ Hallema | Anne de Vries
2.  Jan Vellinga | Joop Bootsma | Eddy Sjollema
3. Sikke Koster |Albert Walsweer | Piet Stellingwerf
3. Reinder Loops | Jan Buitenga | Gerrie Otter
   
  Herkansing
1. Tjeerd Bouma | Hans Diekman | Jan Volbeda
2. Wybren van der Woud | Sjouke de Groot | Henk Deelstra
   
  Kimswerd | Heren hoofdklasse
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
   
  Wommels | Dames hoofdklasse
1. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
3. Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
   
  Vrouwenparochie | Heren eerste klasse
1. Lieuwe van der Werff | Riemer Hoekstra | Marten Feenstra
2.  Johannes van der Veen |Sip Jaap Bos | Tsjerk Elsinga
3. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
   
  Vrouwenparochie | Heren tweede klasse
1. Jesse Kroondijk | Jorn Lars van Beem | Steven Koster
2. Wessel van der Woud | Hielke Beijering | Wytze Wassenaar
3. Pieter van Althuis | René Talsma | Niels van der Wal
   
  Holwerd | Meisjes vf
1. Inge Jansma | Jessie Rekker | Gerde Lycklama a Nijeholt
2 Marije Bodde | Fiera de Vries | Larissa Smink
   
  Herkansing
1. Ilse Zwaagstra | Corrie Kroondijk | Anouk Smink
   
  Heerenveen | Schooljongens afd.
1. Raerd: Jelmer Foppe Drijfhout | Jens Kooistra | Sybrand Velthuis
2. Sexbierum: Remco Post | Stijn Scheffer | Nick van der Walt
3. Sint Annaparochie: Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra
   
  Heerenveen | Schooljongens del
1. Stijn Vincken | Harmen Zuidema
2. Jardo Sterkenburg | Matthys Renema 
3. Stefan Greidanus | Pieter Sybe Couperus
   
  Folsgare | Schoolmeisjes
1. Noa Elzinga | Gerbrich Koster
2. Marscha Broersma | Marije Bokma
3. Marije van der Molen | Marrit Wielinga
3. Ilse Kooistra | Afke Marij van der Goot
   
  Herkansing
1. Elske van Straten | Jelly Hiemstra
2. Ilse Marije van Beem | Monique Postma
   
  Stiens | Pupillenjongens A klasse
1. Sjoerd van der Schaar | Jesse Greidanus
2. Brent Jesse van Beem | Karst Hoekstra
   
  Stiens | Pupillenjongens B klasse
1. Pieter Harke Miedema | Jort de Kroon
2. Lars Tijssen | Martijn Mossel
3. Bauke Jetze Kalsbeek | Jorn de Vries
   
  Herkansing
1. Elias Winter | Niek Bijma
2. Douwe Wieling | Kees Sonnema
   
  Dronryp | Pupillenmeisjes A klasse
1. Noëlle Hiddinga | Nina Claire Wijning
2. Sophie Kroondijk | Linda van der Meer
   
  Dronryp | Pupillenmeisjes B klasse
1. Lisan Kaper | Rikst Grijpstra
2. Doutsen Veendorp | Michelle Gerjanne Sijtsma
3. Jetsje Zijlstra | Maud van der Veen
   
  Herkansing
1. Karina Mollema | Martsen van der Goot
2. Maud Scheffer | Nathalie Andringa
   
  Hallum | Welpenjongens A klasse
1. Ruurd Oosterbaan | Niek Dijkstra
2. Ryan Wieggers | Frans Oosterbaan
   
   
  Hallum | Welpenjongens B
1. Allon Elzinga | Ale Reitsma
2. Sverre Stobbe | Jorrit Kroondijk
3. Gjalt van Klink | Jitse Bosch
  Herkansing
1. Jelmer Allema | Harmen Faber
   
  Dronryp | Welpenmeisjes
1. Lotte-Ytsje Hoekstra | Froukje Westgeest
2. Anna Lotte van Beem | Ilse van der Galiën
   
  Herkansing
1. Mariska Stegenga | Rianne van der Walt