Home laatste nieuws De uitslagen van zondag 22 mei 2022

De uitslagen van zondag 22 mei 2022

357
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de wedstrijden waar je naar toe kunt. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Sint Annaparochie | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
3.Gert-Anne van der Bos| Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
Minnertsga | Heren Eerste klasse
1.Patrick van Dellen | Mark Minnesma | Steven Koster (K)
2.Johannes van der Veen | Jacob Wassenaar | Rick Minnesma
3.Bauke Triemstra | Sjoerd de Jong | Patrick Scheepstra
Minnertsga | Heren tweede klasse
1.Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga
2.Auke-Geert Ybema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
3.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Redmer Cnossen
Schingen-Slappeterp | Heren 50 +
1.Peter v.d. Hoek | Tiede Boorsma | Wybren v.d. Woud
2.Jan Fokke Mulder | Pieter Hilverda | Simon Kingma
3.Andre Dijkstra | Johannes Siegersma | Piet Zondervan
3.Anne de Vries | Jacob Kamstra | Jan Heida
Berltsum | Dames Hoofdklasse vf
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
Berltsum | Dames Eerste klasse
1.Aletta van Popta | Mintje Meintema | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
Herkansing
1.Inge Jansma | Iris Oosterbaan | Margriet Bakker
Holwerd | Jongens afdeling
1Dronryp: Rutger Kumbangsila | Bjorn Idsardi | Jorrit Nanninga
2Morra Lioessens: Folkert Jelmer Visser | Douwe Dijkstra | Johan Sipma
3.Niawier Metslawier Oosternijkerk: Pieter Siebe Cuperus | Jelmer Torensma | Jan Bandstra
Holwerd | Del + Opstap
1.Daniël Meesters | Marten Leijenaar | Jelmer Uijthof
2.Jarno Feenstra | Ate Schaap | Elmer Feenstra
3.Luuk Zwaagstra | Simon Sjouke Zijlstra | Sander van der Walt
Raerd | Meisjes afdeling
1.Dronryp: Senne Idsardi | Iris Veltman | Lisanne Scharringa
2.Bolsward: Noa Elzinga | Rixt Blanke | Inge Blanke
3.Stiens: Marscha Broersma | Marije Bokma | Mayke Boonstra
Raerd | Meisjes Del + Opstap
1.Foke Jill Bakker | Lynette Ypeij | Janneke Posthumus
2.Suzanna Allema | Jelly Hiemstra | Rikkie Koops
Hallum | Schooljongens A klasse poule
1.Lieuwe vd Kamp | Bauke Jetze Kalsbeek
2.Jort de Kroon | Jorrit Palma
Hallum | Schooljongens B klasse del
1.Rudmer Faber | Daan Kooistra
2.Jacob Boersma | Sijtse Kloosterman
3.Jorrit Buwalda | Stijn de Haas
Herkansing
1.Kees Sonnema | Douwe Wieling
2.Dennis Bida | Hidde Reitsma
Winaam | Schoolmeisjes A klasse poule
1.Brecht Renema | Britt Joustra
2.Linda van der Meer | Maud Hellinga
Winaam | Schoolmeisjes B del
1.Rikst Baarda | Marit Steigenga
2.Jiska Altenburg | Sibrig Tigchelaar
3Noëlle Hiddinga | Lisan Kaper
3.Amber Goedbloed | Anke Bruinsma
Herkansing
1.Aniek Koopmans | Lieke Tuinier
Stiens | Pupillen A klasse
1Niek Dijstra | Melle Talsma
2.Allart van der Meer | Ruurd Oosterbaan
Stiens | Pupillenjongens B klasse
1.Roan Luimstra | Rinse Dijkstra
2.Gerard Boersma | Haye Tjeerdema
3.Rick van der Weerdt | Daniël de Boer
Herkansing
1.Sem van der Wei | Siete Wassenaar
2.Thomas Zeinstra | Thymen Damstra
Stiens | Pupillenmeisjes A klasse
1.Anna Lotte van Beem | Hendrika Stegenga
2.Rikst Grijpstra | Froukje Westgeest
Stiens | Pupillenmeisjes B klasse
1.Rens Bos | Dana Marrit Koopmans
2.Emma Porte | Iris Verhoeven
3.Rixt Punter | Tessa Westra
Herkansing
1.Mare Zijlstra | Aisha Mahmoud
2.Floorke de Boer | Idwer Vis
Herbaijum | Welpenjongens afdeling
1Scharnegoutum: Danny Haarsma | Lars Haarsma
2Dronryp: Imre Kuipers | Vince Jorritsma
3Tzummarum: Geert Andringa | Hielke Huizinga | Jaysen Zijlstra
Herbaijum | Welpenjongens del
1Harke Slagman en Jurjen Dijkstra
2Roy Reuvers | Pier van der Schaaf
Itens | Welpenmeisjes
1.Esther Lootsma | Marrit de Witte
2.Daniek Rinia | Marrit Hoekstra
3Marte Wassenaar | Eva van der Marel
Herkansing
1Lyset Westra | Minke Haagsma