2 februari 2023

De uitslagen van zondag 22 mei 2022

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de wedstrijden waar je naar toe kunt. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Sint Annaparochie | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
3.Gert-Anne van der Bos| Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
Minnertsga | Heren Eerste klasse
1.Patrick van Dellen | Mark Minnesma | Steven Koster (K)
2.Johannes van der Veen | Jacob Wassenaar | Rick Minnesma
3.Bauke Triemstra | Sjoerd de Jong | Patrick Scheepstra
Minnertsga | Heren tweede klasse
1.Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga
2.Auke-Geert Ybema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
3.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Redmer Cnossen
Schingen-Slappeterp | Heren 50 +
1.Peter v.d. Hoek | Tiede Boorsma | Wybren v.d. Woud
2.Jan Fokke Mulder | Pieter Hilverda | Simon Kingma
3.Andre Dijkstra | Johannes Siegersma | Piet Zondervan
3.Anne de Vries | Jacob Kamstra | Jan Heida
Berltsum | Dames Hoofdklasse vf
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
Berltsum | Dames Eerste klasse
1.Aletta van Popta | Mintje Meintema | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
Herkansing
1.Inge Jansma | Iris Oosterbaan | Margriet Bakker
Holwerd | Jongens afdeling
1Dronryp: Rutger Kumbangsila | Bjorn Idsardi | Jorrit Nanninga
2Morra Lioessens: Folkert Jelmer Visser | Douwe Dijkstra | Johan Sipma
3.Niawier Metslawier Oosternijkerk: Pieter Siebe Cuperus | Jelmer Torensma | Jan Bandstra
Holwerd | Del + Opstap
1.Daniël Meesters | Marten Leijenaar | Jelmer Uijthof
2.Jarno Feenstra | Ate Schaap | Elmer Feenstra
3.Luuk Zwaagstra | Simon Sjouke Zijlstra | Sander van der Walt
Raerd | Meisjes afdeling
1.Dronryp: Senne Idsardi | Iris Veltman | Lisanne Scharringa
2.Bolsward: Noa Elzinga | Rixt Blanke | Inge Blanke
3.Stiens: Marscha Broersma | Marije Bokma | Mayke Boonstra
Raerd | Meisjes Del + Opstap
1.Foke Jill Bakker | Lynette Ypeij | Janneke Posthumus
2.Suzanna Allema | Jelly Hiemstra | Rikkie Koops
Hallum | Schooljongens A klasse poule
1.Lieuwe vd Kamp | Bauke Jetze Kalsbeek
2.Jort de Kroon | Jorrit Palma
Hallum | Schooljongens B klasse del
1.Rudmer Faber | Daan Kooistra
2.Jacob Boersma | Sijtse Kloosterman
3.Jorrit Buwalda | Stijn de Haas
Herkansing
1.Kees Sonnema | Douwe Wieling
2.Dennis Bida | Hidde Reitsma
Winaam | Schoolmeisjes A klasse poule
1.Brecht Renema | Britt Joustra
2.Linda van der Meer | Maud Hellinga
Winaam | Schoolmeisjes B del
1.Rikst Baarda | Marit Steigenga
2.Jiska Altenburg | Sibrig Tigchelaar
3Noëlle Hiddinga | Lisan Kaper
3.Amber Goedbloed | Anke Bruinsma
Herkansing
1.Aniek Koopmans | Lieke Tuinier
Stiens | Pupillen A klasse
1Niek Dijstra | Melle Talsma
2.Allart van der Meer | Ruurd Oosterbaan
Stiens | Pupillenjongens B klasse
1.Roan Luimstra | Rinse Dijkstra
2.Gerard Boersma | Haye Tjeerdema
3.Rick van der Weerdt | Daniël de Boer
Herkansing
1.Sem van der Wei | Siete Wassenaar
2.Thomas Zeinstra | Thymen Damstra
Stiens | Pupillenmeisjes A klasse
1.Anna Lotte van Beem | Hendrika Stegenga
2.Rikst Grijpstra | Froukje Westgeest
Stiens | Pupillenmeisjes B klasse
1.Rens Bos | Dana Marrit Koopmans
2.Emma Porte | Iris Verhoeven
3.Rixt Punter | Tessa Westra
Herkansing
1.Mare Zijlstra | Aisha Mahmoud
2.Floorke de Boer | Idwer Vis
Herbaijum | Welpenjongens afdeling
1Scharnegoutum: Danny Haarsma | Lars Haarsma
2Dronryp: Imre Kuipers | Vince Jorritsma
3Tzummarum: Geert Andringa | Hielke Huizinga | Jaysen Zijlstra
Herbaijum | Welpenjongens del
1Harke Slagman en Jurjen Dijkstra
2Roy Reuvers | Pier van der Schaaf
Itens | Welpenmeisjes
1.Esther Lootsma | Marrit de Witte
2.Daniek Rinia | Marrit Hoekstra
3Marte Wassenaar | Eva van der Marel
Herkansing
1Lyset Westra | Minke Haagsma

Subscribe To Our Newsletter