Home laatste nieuws De uitslagen van 25 en 26 mei 2024

De uitslagen van 25 en 26 mei 2024

2800
0

Een nat kaatsweekend waarin regelmatig wedstrijden stilgelegd moesten worden vanwege regen en onweer. We hebben weer de uitslagen voor je op een rij gezet. Aanvullingen kunnen geappt worden naar 06-51 32 26 89.

Menaam | Dames hoofdklasse del
1.Louise Krol | Marrit Wielenga | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Rixt Fokkema | Gyanna Hiemstra | Lisanne Scharringa
3.Annet de Haan | Jeska Terpstra | Noa Elzinga
Menaam | Heren Hoofdklasse VF
1.Menno van Zwieten | Gabe-Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Kevin Jordi Hiemstra
3.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra
Berltsum | Dames Hoofdklasse vf
1.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
2.Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
Berltsum | Dames eerste klasse vf
1.Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Anna Ennema | Anouk Smink | Fiera de Vries
Herkansing
1.Aletta van Popta | Ilse Marije van Beem | Simona Kootstra
Húns | Heren eerste klasse vf
1.Steven Koster | Gerben de Boer | Rick Minnesma (K)
2.Peter van Zuiden | Jelle Cnossen | Willem Heeringa
3.Johan Diertens | Michel van der Veen | Stefan van der Meer 
Arum | Heren tweede klasse vf
1.Youri de Groot | Pieter van der Schoot | Sybren Poelsma
2.Jesse Kroondijk | Sip Jaap Bos | Jan Bandstra
3.Lennard Feenstra | Jelle Pieter van der Walt | Nick Leistra
Wommels | Heren 50+ del A klasse
1.Piet Zondervan | Gerrit Groen | Jan Fokke Mulder
2.Jan Pieter Hovinga | Keimpe Jan Talsma | Jan Meindertsma
3.Mannes van Weert | Andre Dijkstra | Doede Machiela
Herkansing
Tjeerd Jan Boomsma | Hans Felkers | Jacob Kamstra
Wommels | Heren 50+ del B klasse
1.Anne Siderius | Ferdinand van der Werf | Durk Klijnsma
2.Haye Hempenius | Age van der Goot | Anne Koopmans
3.Roel Venema | Peter van der Hoek | Sipke Hiemstra
Herkansing
1.Klaas van der Vlugt | Sicco Jellema | Rutger Fopma
Hommerts | Jongens afdeling
1.Sint Annaparochie  (Iwan Hiddinga | Eelco Meijer | Jelvin Kaper)
2.Tzum (Jorrit Palma | Meindert-Jan Zijlstra | Simon Benders)
3.Sexbierum (Remco Post | Nick van der Walt | Rindert Zijlstra)
4.Wommels (Sietse Jellema | Johan Gaastra | Milan van der Weg)
Reduzum ( Lars Tijssen | Thijs van Dijk | Jesse Vrieswijk)
Hommerts | Opstap
1.Mient Schregardus | Harmen Jacob Postma | Jort de Kroon
2.Jaimy Koel | Tyme Jonker | Siebolt Hofman
3.Niek de Jager | Jorrit Bosch | Tiemen Dijkstra
Hallum | Meisjes afdeling
1.Lollum (Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans)
2.Sint Annaparochie (Sophie Kroondijk | Dido Iedema | Noëlle Hiddinga)
3.Balk (Maren de Vries | Hendrika Stegenga | Brecht Renema
Herkansing
1.Goënga (Jetske Zijlstra | Elbrich Kooistra | Martsen van der Goot)
2.Tirns (Jiska Altenburg | Wieke Schaap | Amber Goedbloed)
Tzummarum | Schooljongens del A klasse
1.Melle Talsma ( Achlum) | Ruurd Oosterbaan
2.Jelmer van der Schaaf | Sigert Bouma
Tzummarum | Schooljongens del B klasse
1.Auke Pieter Kalsbeek | Zenn Hoitinga
2.Hilwert Kuipers | Jorrit Kroondijk
3.Sem Groen | Redmer van der Meulen
Tzummarum | Schoolmeisjes del A klasse
1.Anna Lotte van Beem | Emma Porte
2.Fenna Koster | Sam van der Marel
Tzummarum | Schoolmeisjes del B klasse
1.Marith Postma | Rens Bos
2.Yellina Tilma | Sygrid Bosch
3.Ilse Leffring | Jeline Bosch
3.Elske Kroondijk | Lisa Hornstra
Herkansing
1.Idwer Vis | Carlijn Terpstra
2.Fenna Wiersma | Trynke Nijman
Tzum | Pupillenjongens del (Prinsenpartij)
1.Imro van der Meer (Prins)| Meint van der Zwaag
2.Bas Haaksma | Melle Terpstra
3.Ids Koopal | Collin Terpstra
3.Redmar Feenstra | Max Menage
Herkansing
1.Tymen Bults | Hedzer Buurstra
2.Jarig Jan Postma | Andries Durk Hettinga
Tzum | Pupillenmeisjes del ( Prinsessenpartij)
1.Liset Westra (Prinses) | Veerle van der Werf
2.Froukje Patricia Blanke | Marije Punter
3.Liv Koops | Emma Hornstra
Herkansing
1.Rianne Cuperus | Anna Lynn Keegstra
Iris Schingenga | Tessa Wouda
Grou | Welpenjongens afdeling
1.Hantum (Geert Johan Kuipers | Sytze De Vries)
2.Wommels (Syan Bults | Ids van Wijngaarden)
3.Makkum (Niels van der Veen | Lennon Linnenbank)
Grou | Welpenjongens opstap del
1.Danny Terpstra | Tiede Posthumus
2.Sjoerd van der Schaaf | Hendrik Alkema
3.Johannes Miedema | Fender Flisijn
3.Harwin Postma | Geart Groothoff
Grou | Welpenmeisjes afdeling
1.Witmarsum (Gabriella de Jong | Maud van der Wei)
2.Dronryp (Ilse Hoeksema | Amarins Krottje)
3.Jubbega (Marrit Hoekstra | Elsje Tassebajof)
Grou | Welpenmeisjes opstap
1.Sinne Mous | Fleur Bakker
2.Jildau Raap | Myrthe Smeding
3.Minke de Vries | Sanne Elgersma