2 februari 2023

De uitslagen van 2, 3 en 4 juli 2021

De eerste klassieker werd dit weekeinde verkaatst en ook de eerste NK’s stonden op de agenda. We zetten alle uitslagen voor je op een rijtje. Heb je een aanvulling? kaatsnieuws@gmail.com of app 06-51322689

 Heerenveen- Heren vf
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot |  Menno van Zwieten.
  
 Leeuwarden | Burmaniapartij Jongens afdeling
1.Berltsum: Douwe Joostema | Rink Sterk | Thomas Dijkstra
2.Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
3.Bitgum: Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning
4.Wommels: Sietse Jellema | Milan van der Weg | Luca van der Weg
  
 Mantgum | Jong Famme partij
1.Mantgum: Amarins de Groot | Bregt Arendz | Jennie Terpstra
2.Goënga: Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan | Andrea Kroes
3.Workum: Nynke Kuipers | Naomie Wiersma | Gerde Gerde Lycklama à Nijeholt
  
 Arum | NK pupillenjongens
1.Achlum: Harmen Faber | Rudmer Faber | Melle Talsma
2.Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
3.Folsgare: Alon Elzinga | Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
 3. Witmarsum: Jan Willem Koopal | Tim Hofstra | Niels Stoker
 Berltsum | NK Pupillenmeisjes
1.Lollum-Waaxens: Britt Joustra | Jeldou Koopmans
2.Witmarsum: Elske Kroondijk | Froukje Westgeest | Aniek Koopmans
3.Sint Annaparochie: Aisha Mahmoud | Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga
  
 Franeker | Heren 50+ A klasse
1.Hans Felkers | Dirk Machiela | Piet Zondervan
2.Anco Elgersma | Wim Henk Nicolay | Jan Heida
3.Douwe Wierstra | Jacob Kamstra | Jan Fokke Mulder
  
 Franeker | Heren 50 + B klasse
1.Hendrik Dijkstra | Henk Mulder | Ferdinand van der Werf
2.Douwe Leijenaar | Roel Sijbesma | Siebe van Loon
3.Klaas van der Vlugt | Maikel Versnel | Jan de Jong
3.Bennie Hof | Anne Brouwer | Wietse Punter
  
 Herkansing
1.Thijs Houtsma | Ale Mosselman | Gerke Draaistra
2.Johan van der Veen | Age van der Goot | Eddy Sjollema
  
  Stiens | Heren Hoofdklasse
 1. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
 2. Chris Wassenaar | Gabe van Popta | Pieter Jan Leijenaar
 3. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
  
  Peins | Heren Eerste klasse
 1.André van Dellen | Jouke Bosje | Willem Heeringa
 2.Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
 3. Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer
  
 Bolsward | Heren tweede klasse
 1.Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
 2.Rudmer Okkinga | Djurre Seerden | Klaas Pier Folkertsma
 3.Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
  
  Kimswerd | Dames Hoofdklasse
 1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
 2.Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
 3. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
  
  Skingen-Slappeterp | Dames eerste klasse
 1. Aletta van Popta | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
 2. Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
 3. Marije Bodde | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lyklama a Nijeholt
 3. Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
Herkansing
1.Antsje de Vries | Angela Donga | Hendrika van der Schoot
2.Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga
  Menaam | Jongens afdeling
 1. Dronryp: Jorrit Nanninga | Rutger Kumbangsila | Rick Minnesma
 2. Jellum- Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
 3. Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
3.Sint Jacobiparochie: Raymon de Vries | Wesley v.d. Vaart | Verry van der Meer
  Meisjes A klasse ging niet door
  Huizum | Meisjes B klasse
 1. Inge Blanke | Marsha Broersma | Hilde Stremler
 2.Lieke van Loon | Iris Veltman | Gonnie Schilstra
  
  Herkansing
 1.Janneke Posthumus | Nadya Rinske Moufakkir | Femke Folkerts
  
  Franeker | Schooljongens A klasse
 1. Luuk Zwaagstra | Pieter Siebe Cuperus | Jelvin Kaper
 2. Jan Yntema | Clive van der Weerdt | Iwan Hiddinga
  
  Franeker | Schooljongens B klasse
 1. Silvan Elzinga | Milan Krottje | Leon Smink
2.Brent Jesse van Beem | Karst Hoekstra | Jacob Boersma
3.Jorrit Palma | Douwe Faber | Jan-Friso Anema
Herkansing
1.Melle Talsma | Sjoerd de Jong | Jarno Tjepkema
2.Martijn Mossel | Edwin Arjen Yska | Jelle Rense Lei
Marsum | Schoolmeisjes A klasse
1.Selma van der Wal | Marije Bokma
2.Suzanna Allema | Fardau Krottje
Marsum | schoolmeisjes B klasse
1.Anniek Koopmans | Brecht Renema
2.Mara Anna Kuipers | Anna Lotte van Beem
3.Nina Claire Wijning | Lyanne Wiedijk
3.Inez Bosch | Rikst Baarda
Herkansing
1.Martsen van der Goot | Lisanne Venema

Subscribe To Our Newsletter