De Bondspartij 2023: Alle Uitslagen

5709
0

Op Pinkstermaandag werd in Franeker de 125e editie van de Bondspartij verkaatst. De finale ging voor de derde keer op rij tussen Minnertsga en Bitgum. Vorig jaar won Bitgum. Dit jaar bleek Minnertsga de sterkste.

  FINALE      
         
18. Bitgum 2-5 | 2-6 46.  Minnertsga
         
  HALVE FINALE      
         
57. Makkum 3-5 | 6-6 18.  Bitgum
         
28. Dronryp 1 3-5 | 6-6 46.  Minnertsga 
         
  VIERDE OMLOOP      
         
57. Makkum 5-2 | 6-6 2. Bolsward
         
11. Tzum 1-5 | 6-6 18. Bitgum 1
         
28. Dronryp 1 5-1 | 6-0 35. Ingelum
         
46. Minnertsgea 1 5-2 | 6-2 48. Easterlittens
         
   DERDE OMLOOP      
         
2.  Bolsward 5-1 | 6-2 6.  Huizum 
         
10. Morra 1 2-5 | 6-6 11.  Tzum 
         
18. Bitgum 1 5-1 | 6-2 21.  Deinum 
         
23. Wommels 3-5 | 2-6 28.  Dronryp 1 
         
31. Wytmarsum 4-5 | 4-6 35. Ingelum 
         
42. Heerenveen 2-5 | 0-6 46.  Minnertsga 1 
         
48. Easterlittens 5-2 | 6-4 54. Mantgum 
         
57. Makkum      
         
         
  TWEEDE OMLOOP      
         
59. Marsum 3-5 | 4-6 2. Bolsward
         
3. Weidum 0-5 | 2-6 6. Huizum
         
7. Nijewier 5-5 | 6-6 10.  Morra 1
         
11. Tzum 5-2 | 6-0 14.  Workum
         
15. Menaam 1-5 | 4-6 18. Bitgum 1
         
20. Easterein 1-5 | 2-6 21. Deinum
         
23. Wommels 5-2 | 6-4 25.  Berltsum 1
         
28. Dronryp 5-3 | 6-0 30.  Minnertsga 3
         
31. Wytmarsum 5-4 | 6-6 34.  Dronryp 2
         
35. Ingelum 5-5 | 6-2 38. Goutum
         
40. Franeker 2 2-5 | 6-6 42. Heerenveen
         
44. Sexbierum 0-5 | 2-6 46.  Minnertsga 1
         
48. Easterlittens 5-1 | 6-0 49. Reahûs
         
51. Harns 2-5 | 6-6 54. Mantgum
         
56. Baard 5-5 | 4-6 57. Makkum
         
         
  EERSTE OMLOOP      
         
1. Holwert 1-5 | 0-6 2. Bolsward 1
         
3. Weidum 5-5 | 6-6 4. Damwâld
         
5. Winsum 4-5 | 4-6 6. Huizum
         
7. Nijewier 5-2 | 6-2 8. Minnertsga 2
         
9. Stiens 3-5 | 2-6 10. Morra 1
         
11. Tzum 5-1 | 6-6 12. Sint Jacobiparochie 2
         
13. Húns 0-5 | 2-6 14. Workum
         
15. Menaam 5-4 | 6-0 16. Leeuwarden
         
17. Berltsum 2 0-5 | 2-6 18. Bitgum 1
         
19. Herbaijum 1-5 | 4-6 20. Easterein
         
21. Deinum 5-4 | 6-6 22. Sint Jacobiparochie 1
         
23. Wommels 5-5 | 6-4 24. Exmorra
         
25. Berltsum 1 5-1 | 6-4 26. Tzummarum
         
27. Akkrum 2-5 | 4-6 28. Dronryp 1
         
29. Arum 1-5 | 2-6 30. Minnertsga 3
         
31. Witmarsum 5-1 | 6-2 32. Bitgum 2
         
33. Bolsward 2 3-5 | 0-6 34. Dronryp 2
         
35. Ingelum 5-2 | 6-6 36. IJsbrechtum
         
37. Franeker 3 3-5 | 2-6 38. Goutum
         
39. Jellum 4-5 | 6-6 40. Franeker 2
         
41. Pingjum 3-5 | 2-6 42. Heerenveen
         
43. Britsum 1-5 | 0-6 44. Sexbierum
         
45. Franeker 1 4-5 | 6-6 46. Minnertsga 1
         
47. Sneek 1-5 | 4-6 48. Easterlittens
         
49. Reahûs 5-0 | 6-2 50. Morra 3
         
51. Harlingen 5-5 | 6-6 52. Morra 2
         
53. Reduzum 1-5 | 2-6 54. Mantgum
         
55. Ie 4 -5 | 2-6 56. Baard
         
57. Makkum 5-1 | 6-0 58. Sint Annaparochie
         
59. Marsum