Home laatste nieuws Bondspartij 2023: De Loting

Bondspartij 2023: De Loting

2063
0

Er is geloot voor de Bondspartij in Franeker, aanstaande Pinkstermaandag. Er staan 59 afdelingen parturen op de eerste lijst.

1.Holwert2.Bolsward 1
3.Weidum4.Damwâld
5.Winsum6.Huizum
7.Nijewier8.Minnertsga 2
9.Stiens10.Morra 1
11.Tzum12.Sint Jacobiparochie 2
13.Húns14.Workum
15.Menaam16.Leeuwarden
17.Berltsum 218.Bitgum 1
19.Herbaijum20.Easterein
21.Deinum22.Sint Jacobiparochie 1
23.Wommels24.Exmorra
25.Berltsum 126.Tzummarum
27.Akkrum28.Dronryp 1
29.Arum30.Minnertsga 3
31.Witmarsum32.Bitgum 2
33.Bolsward 234.Dronryp 2
35.Ingelum36.IJsbrechtum
37.Franeker 338.Goutum
39.Jellum40.Franeker 2
41.Pingjum42.Heerenveen
43.Britsum44.Sexbierum
45.Franeker 146.Minnertsga 1
47.Sneek48.Easterlittens
49.Reahûs50.Morra 3
51.Harlingen52.Morra 2
53.Reduzum54.Mantgum
55.Ie56.Baard
57.Makkum58.Sint Annaparochie
59.Marsum

Lees ook: Jong Nederland 2023: De Loting