Home laatste nieuws Taeke Triemstra: Ik ha hiel efkes tocht: ‘ik stopje’

Taeke Triemstra: Ik ha hiel efkes tocht: ‘ik stopje’

245
0
Taeke Triemstra

,, Dat Tjisse Steenstra in 2021 verder gaat met Renze Hiemstra en Hans Wassenaar kwam voor Taeke Triemstra nog tamelijk onverwacht. Dat zegt de 37-jarige voorinse vandaag in het Friesch Dagblad. ,,Tjisse en ik hiene it der wolris oer dat hy eins wat mear in opslagger is as in útslagger, mar ik hie ferwachte dat hy foardat hy de stap sette soe earst wol mei ús om tafel sitte soe. No waarden Gert-Anne en ik foar it blok set”, zo meldt het Friesch Dagblad.

Taeke Triemstra

Heel even dacht de kaatser aan stoppen. ,,Nei’t Tjisse mei it nijs oansetten kaam, ha ik hiel efkes tocht: ‘ik stopje’. Hiel efkes mar. Want seker nei sa’n nuver seizoen en sûnder PC wol ik hielendal net stopje. Dêrom ha ik de fyts pakt en bin ik nei ús heit gien om te hearren wat hy der fan fûn.” Met 793 punten staat Triemstra op de derde plaats in het puntenklassement aller tijden. Nummer twee is Hotze Schuil (876 punten) en koploper is Piet Jetze Faber (885 punten). Taeke Triemstra heeft dus nog 93 punten nodig om Faber voorbij te gaan.

Het volledige verhaal lees je op de website van het Friesch Dagblad