Reacties op loting PC: “Spitich, dat ik efentueel tsjin Bauke moat”

1788
0

Taeke Triemstra reageerde als eerste voor de microfoon van Omrop Fryslân op de loting voor de 170e PC: “It is spitich, dat ik efentueel tsjin Bauke moat, mar kwa ranking is it in hiel moai lot. It is net ferkeard om de earste twa omlopen net tsjin in toppartoer te moatten. Yn sokke gefallen sneuvelt der altyd in toppartoer en dat kinne je ek sels wêze.”

Hans Wassenaar voorziet twee zware eerste omlopen en, als zijn partuur die doorkomt, een minder zware halve finale. Wassenaar: “By it partoer fan Van der Bos is dat krekt oarsom. Dy moat dan yn de heale finale tsjin Menno van Zwieten. Dêr soe ik ek net fuortendalik bliid fan wurde.” Voor Wassenaar is het zijn laatste PC. Hij kondige vorige week zijn afscheid aan: “Ja, ik tink dat ik takom jier foar de radio sit en dat dan wol it besef komt, dat ik dat net mear meimeitsje sil. Mar ik stean efter myn beslút. It keatsen hat my in soad brocht, mar no kosset it mear as it opsmyt. Ik haw alles wûn, mar mei noch in PC derby soe it noch better smeitsje.”

Gert-Anne van der Bos haakte daarop in, maar met een knipoog: “Ik gun Hans in leuk ôfskied. Mar winst hoecht om my net sa.”

Debutant Corné Tuinenga zit op het oog in een niet ongunstig van een blok van vier. In eerste omloop treft hij het partuur van Wierd Baarda. In de tweede omloop treft hij eventueel de winnaar van de partij tussen de parturen van Paul Dijkstra en (Keats Off-winner) Youri de Groot. Tuinenga: “It koe minder. Dit hat altyd myn doel west. Ik haw altyd oeral hinne west te keatsen. Meidwaan fielt dan as in beleaning.”

(kaatsnieuws.com)