PC 2023| Wie is wie?

2159
0

Zestien parturen op de lijst. Bekende gezichten, maar misschien ook weer nieuwe gezichten. Om morgen geen flater te slaan bij je kaatsmaten hebben we even alle parturen voor je op een rij gezet. Met namen!

Hier vind je de loting

Partuur 1

Opslager: Marten Bergsma uit Minnertsga ( rechts)

Voorinse: Kees van der Schoot uit Zurich ( links)

Achterinse: Hendrik Kootstra uit Minnertsga (midden)

Partuur 2

Opslager: Peter van Zuiden uit Bolsward ( rechts)

Voorinse: Gerben de Boer uit Gaast ( links)

Achterinse: Willem Heeringa uit Tzummarum (midden)

Partuur 3

De winnaars van de PC 2022

Opslager: Tjisse Steenstra uit Bitgummole (midden)

Voorinse: Renze Hiemstra uit Deinum (rechts)

Achterinse: Hans Wassenaar uit Bitgummole ( links)

Partuur 4

Opslager: André van Dellen uit Berltsum (rechts)

Voorinse: Pieter Jan Plat uit Leeuwarden (links)

Achterinse: Jurrit Osinga uit Ingelum ( midden)

Partuur 5

Opslager: Wierd Baarda uit Dronryp ( links)

Voorinse: Michel van der Veen uit Franeker (midden)

Achterinse: Jari Visser uit Witmarsum (rechts)

Partuur 6

Opslager: Corne Tuinenga uit Berltsum ( links)

Voorinse: Bauke Dijkstra uit Easterein (midden)

Achterinse: Jelmer Miedema uit Goutum (rechts)

Partuur 7

Opslager: Paul Dijkstra uit Bitgum ( midden)

Voorinse: Steven Koster uit Tzum (rechts)

Achterinse: Rick Minnesma uit Dronryp (links)

Partuur 8

De winnaars van de Keatsoff 2023

Opslager: Youri de Groot uit Menaam (links)

Voorinse: Jelle Cnossen uit Bolsward ( midden)

Achterinse: Johan Sipma uit Ljussens (midden)

Partuur 9

Opslager: Johannes van der Veen uit Pietersbierum ( links)
Voorinse: Jorn Lars van Beem uit Dronryp (midden)
Achterinse: Kevin Jordi Hiemstra uit Leeuwarden ( rechts)

Partuur 10

Opslager: Menno van Zwieten uit Heerenveen (rechts)
Voorinse: Gabe-Jan van Popta uit Lollum (midden)
Achterinse: Pieter Jan Leijenaar uit Exmorra (links)

Partuur 11

Opslager: Remmelt Bouma uit Weidum (links)
Voorinse: Allard Hoekstra uit Franeker ( midden)
Achterinse: Evert Pieter Tolsma (rechts)

Partuur 12

Opslager: Patrick van Dellen uit Berltsum (links)
Thomas Dijkstra uit Berltsum (midden)
René de Haan uit Leeuwarden ( rechts)

Partuur 13

Opslager: Gert-Anne van der Bos uit Mantgum (midden)
Voorinse: Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie (links)
Achterinse: Erwin Zijlstra uit Easterlittens (rechts)

Partuur 14

Opslager: Haye Jan Nicolay uit Britsum (links)

Voorinse: Hessel Postma uit Winsum ( midden)

Achterinse: Patrick Scheepstra uit Franeker ( rechts)

Partuur 15

Opslager: Bauke Triemstra uit Sint Jacobiparochie ( rechts)

Voorinse: Hendrik Jan van der Velde uit Makkum (midden)

Achterinse: Riemer Hoekstra uit Ee (links)

Partuur 16

Opslager: Jelle Attema uit Makkum ( rechts)

Voorinse: Gerrit Jan Duiven uit Hidaard (links)

Achterinse: Hendrik Bouwhuis uit Bolsward (midden)