NK Jongens | De Loting

1450
0

In Sint Annaparochie kaatsen de jongens zaterdag vanaf 9 uur een NK. Er staan 41 parturen op de eerste lijst.

1.Wommels2.Bolsward 2
3.Harlingen4.Grou
5.Exmorra6.Raerd
7.Arum 18.Dronryp 2
9.Winsum10.Folsgare
11.Dronryp 112.Leeuwarden
13.Damwald14.Sexbierum
15.Lollum16.Sint Annaparochie 2
17.Spannum18.Menaam
19.Makkum20.Stiens
21Heerenveen22.Arum 2
23.Arum 324.Marsum
25.Sneek26.Reduzum
27.Oude Bildtzijl 228.Blije
29.Moarre Ljussens30.Achlum
31.Bitgum32.Peins
33.Franeker34.Bolsward
35.Witmarsum36.Mantgum
37.Sint Annaparochie 138.Tzum
39.Oude Bildtzijl 140.Reahus
41.Baard