Home laatste nieuws Kaatsen | De uitslagen van zondag 7 mei

Kaatsen | De uitslagen van zondag 7 mei

2703
0

De eerste hoofdklasse wedstrijd voor de heren werd verkaatst in Franeker. Dylan Drent kwam na bijna een jaar afwezig geweest te zijn terug op het veld maar viel na twee omlopen weer met een schouderblessure uit. Verder kaatsten de heren 1e klas in Itens en de heren 2e klas in Tzummarum. En daarnaast stond ook weer de jeugd in het veld om de strijden voor de krans.

De uitslagen van zondag 7 mei op een rij. Heb je een aanvulling: 06-51 32 26 89

Franeker | Heren Hoofdklasse vf
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Itens | Heren Eerste klasse
1.Corné Tuinenga | Thomas van Zuiden | Jelmer Miedema
2.Paul Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
3.Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
Tzummarum | Heren Tweede klasse
1.Andre van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
2.Gerard de Vries | Marten Leijenaar | Stefan van der Meer
3.Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Karel Monfils (Invaller voor Klaas Jan Oosterbaan)
Huizum | Jongens del A klasse
1.Nick van der Walt | Jelmer Foppe Drijfhout | Otte Algra
2.Brent Timmerman | Jan Bandstra | Iwan Hiddinga
Huizum | Jongens del B klasse
1.Lars Tijssen | Stijn Tolsma | Silvan Elzinga
2.Sjouke Beimers | Jan Yntema | Tymen Bijlsma
3. Jorrit Palma | Marten Daaf Alkemade | Luuk Zwaagstra
3.Douwe Palsma | Brent Jesse van Beem | Remco Yska
Herkansing
1.Jorrit Buwalda | Tyme Jonker | Jacob Boersma
2.Jesse van der Heide | Teun Westgeest | Pieter Siebe Cuperus
Easterein | Meisjes A klasse
1.Hester Torensma | Gerbrich Koster | Marsha Broersma
2.Hilde Stremler | Eline van Dijkhuizen | Selma van der Wal
Easterein | Meisjes B klasse
1.Maud Hellinga | Brecht Renema | Martsen van der Goot
2.Isabella Sijtsma | Marije Bokma | Elbrich Kooistra
3.Fenna Hoekstra | Nina Claire Wijning | Ilse Baanstra
3.Inez Bosch | Mare Dijkstra | Femke Buwalda
Herkansing
1.Jelly Hiemstra | Rikst Baarda | Bjoke Westra
Dronryp | Schooljongens afdeling
1.Folsgeare: Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
2.Achlum: Harmen Faber | Rudmer Faber | Melle Talsma
3.Exmorra: Roan van Swinden Koopmans | Stijn Feenstra | Kyano van Swinden Koopmans
Dronryp | Schooljongens del
1.Brian Oosting | Julian Klok | Rimar van der Schaaf
2.Jelmar de Vries | Jurre Duizendstra | Douwe Wieling
3.Pieter Douma | Tiemen Dijkstra | Jorrit Bosch
3.Pieter Hoogland | Sietse Hoekstra | Ruben Hendriks
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes afdeling
1.Lollum-Waaksens: Britt Joustra | Jeldau Koopmans
2.Bolsward: Minke Tjalsma | Tessa Westra | Fenna Cuperus
3.Dronryp 2: Silke Hofstra | Karina Mollema | Iris Verhoeven
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes del
1.Jiska Altenburg | Dianne d Jong
2.Mare Zijlstra | Brecht Grovenstein
3.Trynke Nijman | Elisah de Boer
3.Michelle Sijtsma | Denise de Witte
Easterwierrum | Pupillenjongens A klasse
1.Sigert Bouma | Sem van der Wei
2.Frank de Kroon | Jorrit Kroondijk
Easterwierrum | Pupillenjongens B klasse
1.Sven Kingma | Mart Roersma
2.Melle Talsma | Rindert Douma
3.Renke-Jacob Cuperus |Sybren van der Zwaag
Herkansing
1.Kyran Talsma | Rinse Dijkstra
Alde Leije | Pupillenmeisjes
1.Marrit Hoekstra | Anna Miedema
2.Senne Bett Monsma | Evy Wijnia
3.Richt de Vries | Maira van der Meer
Herkansing
1.Anne Lynn Keegstra | Doutzen Wijtsma
2.Marrit de Witte | Sygrid Bosch
Reduzum | Welpenjongens afdeling
1.Sint Jacobiparochie: Daan Wobbes | Alex Boonstra | Imro van der Meer
2.Oude Bildtzijl: Gerlof Schuiling | Jasper Tjepkema
3.Scharnegoutum: Danny Haarsma | Matthijs Hoekstra
3.Tzummarum: Jaysen Zijlstra | Timo de Vries | Hielke Huizinga
Reduzum | Welpenjongens del
1.Finn Bakker | Collin Terpstra
2.Max Menage | Klaas Jacob Dijkstra
3.Lennart Wagenaar | Noud Oosterveld
Reduzum | Welpenmeisjes afdeling
1.Bolsward: Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra
2.Reduzum: Njisk De Schiffart | Femke de Vries
Reduzum | Welpenmeisjes del
1.Jeldou Raap | Marte Wassenaar
2.Marin Grondsma | Mette Tilma
3.Veerle van der Werff | Lieke Smeding