Home laatste nieuws Freule 2018. Anjum wint. Alle uitslagen

Freule 2018. Anjum wint. Alle uitslagen

438
0

Anjum wint met Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree de 116e Freulepartij. Het trio won met 5-1 6-4  van Reduzum. De derde prijs was voor Exmorra en Mantgum.

1. Hijum 1-5
2-6
2. Spannum
3. Ried 5-2
6-0
4. Gaast
5. Winsum 5-0
6-2
6. Goënga
7. Grou 5-2
6-4
8. Scharnegoutum
9. Sexbierum 5-5
2-6
10. Reduzum
11. Ee 4-5
2-6
12. Makkum
13. Weidum 1-5
6-6
14. Folsgare
15. Leeuwarden 5-5
6-4
16. Lollum
17. Witmarsum 5-0
6-6
18. Pingjum
19. Hantum 3-5
0-6
20. Baard
21. Wjelsryp 0-5
0-6
22. Hommerts
23. Exmorra 5-0
6-6
24. Ingelum
25. Minnertsga 5-2
6-4
26. Goutum
27. Menaam 1-5
6-6
28. Arum
29. Jelsum 5-4
6-4
30. Bolsward
31. Schettens 0-5
0-6
32. Dronryp
33. Morra 5-3
6-4
34. Harlingen
35. Jellum 5-0
6-0
36. Tzum
37. Reahûs 1-5
2-6
38. Balk
39. Ferwert 3-5
0-6
40. Stiens
41. Ternaard 4-5
2-6
42. Kimswerd
43. Niawier 1-5
4-6
44. Anjum
45. Bitgum 0-5
4-6
46. Mantgum
47. Berltsum 3-5
4-6
48. Wommels
49. Akkrum 0-5
4-6
50. Workum
TWEEDE OMLOOP
2. Spannum 2-5
2-6
3. Ried
5. Winsum 5-4
6-4
7. Grou
10. Reduzum 5-0
6-4
12. Makkum
14. Folsgare 3-5
4-6
15. Leeuwarden
17. Witmarsum 3-5
2-6
20. Baard
22. Hommerts 2-5
2-6
23. Exmorra
25. Minnertsga 1-5
6-6
28. Arum
29. Jelsum 0-5
2-6
32. Dronryp
33. Morra 5-5
2-6
35. Jellum
38. Balk 2-5
6-6
40. Stiens
42. Kimswerd 5-5
0-6
44. Anjum
46. Mantgum 5-3
6-4
48. Wommels
50. Workum
Tredde Omloop
50. Workum 2-5
6-6
2. Spannum
5. Winsum 1-5
6-6
10. Reduzum
15. Leeuwarden 2-5
4-6
20. Baard
23. Exmorra 5-2
6-4
28. Arum
32. Dronryp 5-1
6-4
35 Jellum
40. Stiens 1-5
0-6
44. Anjum
46. Mantgum
Vierde Omloop
46. Mantgum 5-0
6-6
2. Spannum
10. Reduzum 5-2
6-2
20. Baard
23. Exmorra 5-4
6-4
32. Dronryp
44. Anjum
Halve Finale
44. Anjum 5-4
6-2
46. Mantgum
10. Reduzum 5-5
6-4
23. Exmorra
Finale
44. Anjum 5-1
6-4
10. Reduzum