Home laatste nieuws De winnaars van zondag 5 mei

De winnaars van zondag 5 mei

2079
0

De eerste vrijeformatie wedstrijd van de heren. De hoofdklasse in Franeker en de eerste klas in Grou en natuurlijk kwam de jeugd in actie! Wij verzamelden weer alle uitslagen. Heb je opmerkingen, foto’s of aanvullingen? kaatsnieuws@gmail.com of app 06 51 32 26 89.

Franeker | Heren Hoofdklasse vf
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar
3. Johannes van der Veen | Hendrik Jan van der Velde | Sjoerd de Jong
Grou | Heren Eerste klasse vf
1.Paul Dijkstra | René de Haan | Riemer Hoekstra
2.Corné Tuinenga | Marten Leijenaar | Jurrit Osinga
3.Redmer Zaagemans | Gjalt Sjirk de Groot | Jari Visser
Reduzum | Jongens del A klasse
1.Jelvin Kaper | Karst Hoekstra | Nick van der Walt
2.Lars Tijssen | Silvan Elzinga | Iwan Hiddinga
Reduzum | Jongens del B klasse
1.Jesse Greidanus | Clive van der Weerdt | Remco Yska
2.Jisse Draaisma | Laas Dalfsen | Erwin Vos
3.Kyano van Swinden Koopmans | Jurre Dijkstra | Remco Post
3.Monse Hansma | Jelle Jan Dijkstra | Jorrit Bosch
Herkansing
1.Davy de Haan | Jelmar de Vries | Rudmer Faber
2.Jort de Kroon | Jelke Veldhuis | Hidde Reitsma
Akkrum | Meisjes A klasse
1.Noëlle Hiddinga | Brecht Renema | Britt Joustra
2.Gerbrich Koster | Marije Bokma | Hester Torensma
3.Aniek Koopmans | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
Akkrum | Meisjes B klasse
1.Linda v/d Meer | Sibrig Tichelaar | Fianne Dijkstra
2.Inez Bosch | Fenna Cuperus | Mare Dijkstra
3.Dido Iedema | Karina Mollema | Rikst Baarda
Herkansing
1.Martsen van der Goot | Fenna Hoekstra | Jennifer de Jong
Dronryp | Schooljongens afdeling
1.Sneek (Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan)
2.Makkum (Haye Tjeerdsma | Klaas Dijkstra | Rick van der Weerdt)
3.Witmarsum (Jan Willem Koopal | Sem van der Wei)
Dronryp | Schooljongens del (opstap)
1.Roan van Swinderen Koopmans | Sietse Wassenaar | Zenn Hoitinga
2.Pieter Hoogland | Auke Pieter Kalsbeek | Frank de Kroon
3.Ale Reitzma | Brent Niehof | Piet de Jong
Exmorra | Schoolmeisjes afdeling
1.Dronryp ( Iris Verhoeven, Manouk Scharringa, Anna Lotte van Beem)
2.Witmarsum ( Froukje Westgeest | Esmee de Jong)
3.Oudebildtzijl (Emma Porte | Elbrich Wijbenga)
Exmorra | Schoolmeisjes del ( opstap
1.Dana Marrit Koopmans | Sygrid Bosch
2.Jeline Bosch | Laura Wagenaar
3.Ilse vd Galiën | Naomi Ykema
Mantgum | Pupillenjongens a klasse
1.Jitse Jan Kroondijk | Meint van der Zwaag
2.Hylke Tassebajof | Geert Andringa

Mantgum | Pupillenjongens B klasse
1.Ivar van Oostrum | Redmar Dunnewind
2.Daan Wobbes | Sido Agema
3.Jasper Dijkstra | Danny Haarsma
Herkansing
1.Alex Boonstra | Bas van der Weij
2.Redmar Feenstra | Ids Koopal
Mantgum | Pupillenmeisjes a klasse
1.Alieke de Jong | Lyset Westra
2.Esther Lootsma | Annelyn Keegstra
Mantgum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Veerle vd Werff | Doutsen Wijtsma
2.Yasmin Maltha | Amy Giliam
3.Marrit de Witte | Liv Koops
Herkansing
1.Froukje Anita Lei | Anne Jeltje Mossel
2.Nynke Visser | Tetty Hoekstra
Tzum | Welpenjongens afdeling
1.Dokkum (Finn Bakker | Jorrit Hardholt | Stijn Haaksma)
2.Witmarsum (Danny Terpstra | Sjoerd van der Schaaf | Lennart Wagenaar)
3.Hantum (Sietse de Vries | Geert Johan Kuipers)
4.Wommels (Redmer Politiek | Ids van Wijngaarden | Syan Bults)
4.Easterlittens (Djurre Feenstra | Sido Rodenhuis)
Tzum | Welpenjongens del ( opstap)
1.Hendrik Arjen Alkema | Jelke Sybesma
2.Herre Zijlstra | Rayan Heida
3.Ties Kingma | Jesper Boersma
Herkansing
1.Kars Andringa| Lennon Linnenbank
Tzum | Welpenmeisjes afdeling
1.Witmarsum (Gabriella de Jong | Maud van der Wei)
2.Wommels (Veerle Peters | Elle Flisijn)
3.Dronryp (Ise Hoeksema | Amarins Krottje)
Tzum | Welpenmeisjes del ( opstap
1.Dycke Wijnsma | Lianne Tolsma
2.Hester Rixt Bruining | Dycke Roersma
3.