Home laatste nieuws De winnaars van 15 en 16 juni 2019

De winnaars van 15 en 16 juni 2019

260
0
kaatsbal, winnaars

Ook dit weekeinde zetten we alle prijswinnaars, van jong tot oud (of andersom) voor je op een rijtje. Partuur Van der Bos won voor de zesde keer op rij op de Heren Hoofdklasse. Easterein won voor het eerst in de geschiedenis het NK Meisjes.

  Morra | NK Jongens (Afd)
1. Dronryp (Rick Minnesma | Jorn Lars van Beem | Mark Minnesma)
2. Winsum (Jelmer Kuikem | Hessel Postma | Gosse de Haan)
3. Kimswerd (Klaas Westra, Jurjen, Fokkema, Karel Monfils)
   
  Menaam | NK Meisjes (Afd)
1. Easterein (Roelie Kroondijk | Nynke Paauw | Corrie Kroondijk)
2. Dronryp (Inge Jansma | Julia Rienks | Senne Idsardi)
3. Makkum (Chantal de Witte | Larissa Smink | Anouk Smink)
   
  Broeksterwâld | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra
2. Marten Bergsma, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar 
3. Jelte-Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra, Thomas van Zuiden
   
  Hallum | Dames Hoofdklasse (DEL)
1. Ilse Tuinenga | Anouk Tolsma | Martzen Deinum
2. Annet de Haan | Anke Winkel | Manon Scheepstra
3. Jeanette Jansma | Jeska Terpstra | Marrit Zeinstra
   
  Hallum| Dames 1e Klasse (DEL)
1. Annelien Broersma | Anna Rixt Iedema
2.  Angela Donga| Selma van der Molen
   
  Herkansing
1. Ineke van der Ploeg | Mintje Meintema
   
  Wier | Heren 50+ (DEL A)
1. Hans Felkers | Ybo Nicolay | Jan Fokke Mulder
2. Ludwig Seerden | Egbert Bootsma | Piet Machiela
3. Johannes Siegersma | Siebe Tolsma | Jochum de Vries
   
  Wier | Heren 50+ (DEL + Herk.)
1.  
2.  
3.  
   
  Herkansing
1.  
2.  
   
  Arum | Pupillenjongens (Afd)
  Afgelast
   
  Arum | Pupillenjongens (DEL)
  Afgelast
   
  Arum | Pupillenmeisjes (Afd)
  Afgelast
   
  Arum | Pupillenmeisjes (DEL)
  Afgelast
   
  Franeker | Zachte Bal PC
1. Bauke van der Graaf | Karel Nijman | Daniël Iseger
2. Chris Outhuijse | Gooitzen Scheffer | Nick Leistra
3. Steven Nesse | Jaring Nicolaij | Gertjan Meekma
3. Johan van der Meulen | Jasper Boomsma | Pieter Jan Leijenaar
   
  Sint Jabik | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
2. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Sint Jabik | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Nynke Sijbrandij | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
2. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
3. Jildou Sweering | Marte Altenburg | Jennie Terpstra
   
  Minnertsga | Heren 1e Klas (VF)
1. Johan Diertens | Kevin Jordi Hiemstra | Lennart Adema
2. Jelle Attema | Gabe-Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
3. Johannes van der Veen | Sip Jaap Bos | Klaas Pier Folkertsma
3. Chris Wassenaar | Jacob Wassenaar | Jeroen Haarsma
   
  Sexbierum | Dames 1e Klas (VF)
1. Sietske Okkema | Anouk Tolsma | Rixt Wijnia
2. Hester Zijlstra | Anke Winkel | Simona Kootstra
3. Amarins de Groot | Mintje Meintema | Ineke van der Ploeg
3. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
   
  Herkansing
1. Elly Hofman | Klasine Huistra | Annelien Broersma
2. Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Anouk Smink
   
  Heerenveen | Heren 30+ (VF)
1.  
2.  
3.  
   
  Dronryp | Schooljongens (Afd)
1. Niawier eo (Pieter Siebe Cuperus | Jan Bandstra)
2. Spannum (Stijn Vincken | Monse Hansma)
3. Kimswerd (Douwe Faber | Menno Johnson)
   
  Dronryp | Schooljongens (DEL)
1. Jelmer Foppe Drijfhout | Bjord Idsardi
2. Marten Daaf Alkemade | Otte Algra
3. Jan Tymen Eisma | Clive van der Weerdt
3. Durk Bootsma | Daniel Wouda
   
  Hommerts | Schoolmeisjes (Afd)
1. Bolsward (Femke Folkerts | Inge Blanke | Noa Elzinga)
2. Dronryp (Femke Alberda | Lisanne Scharringa | Ilse Marije van Beem)
3. Stiens ( Marije van der Molen | Marije Bokma | Marsha Boersma)
3. Folsgare (Eline van Dijkhuizen | Minke Rienstra | Judith Cuperus)
   
  Hommerts | Schoolmeisjes (DEL)
1. Elske van Straten | Maud Hellinga
2. Suzanna Allema | Mara Konst
3. Hester Torensma | Afke Marij van der Goot
   
  Hijum | Pupillenjongens (DEL A)
1. Brent Jesse van Beem | Karst Hoekstra
2. Sjoerd van der Schaar | Tymen Bijlsma
   
   
  Hijum | Pupillenjongens (DEL)
1. Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
2. Edwin Arjen Yska | Thijs Lanting
3. Lars Tijsen | Jelte de Jong
   
  Herkansing
1. Douwe Palsma | Daan Kooistra
2. Dennis Bida | Sido Polet
   
  Jirnsum | Welpenjongens (Afd)
1. Scharnegoutum (Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan)
2. Dronryp (Frank Kroon | Allart van der Meer | Ryan Wieggers)
3. Arum (Jitse Bosch | Rudmer Koopmans)
   
  Jirnsum | Welpenjongens (DEL)
1. Harmen Faber | Melle Talsma
2. Joachim Schaaf | Sigert Bouma
3. Rimar Kaper | Jurre Duizendstra
   
  Jirnsum | Welpenmeisjes (DEL)
1. Manouk Scharringa | Lotte-Ytsje Hoekstra
2.