Home laatste nieuws De uitslagen van 28, 29 en 30 juni

De uitslagen van 28, 29 en 30 juni

4035
0

Drie kaatsdagen op een rij. Het kaatsweekend begon met de juniorencompetitie bij LKC in Leeuwarden. Alle uitslagen zijn weer op een rij gezet.

Leeuwarden | Juniorencompetitie
1.Brent Jesse van Beem | Rink Sterk | Rick Minnesma
2.Jorrit Nanninga | Germ Epema | Jan Bandstra
3.Johan Sipma | Marten Leijenaar | Rutger Torensma
Reduzum | Heren Hoofdklasse del (8 partuur)
1.Gert-Anne van der Bos | René de Haan | Rick Minnesma
2.Remmelt Bouma | Taeke Triemstra | Riemer Hoekstra
Wommels | Heren eerste klasse
1.Lennard Feenstra | Marten Leijenaar | Jurrit Osinga
2.Auke Boomsma | Mark Minnesma | Klaas Jan Oosterbaan
Driezum | Dames Hoofdklasse
1.Amarins de Groot | Larissa Smink | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Louise Krol | Corrie Kroondijk | Noa Elzinga
Wommels | Dames eerste klasse
1.Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Andrea Kroes | Anke Wassenaar | Jeldau Koopmans
Minnertsga | NK Heren 35+
1.Minnertsga 1 (Gerrit Jan Visser | Geert Andringa | Jacob Wassenaar)
2.Deinum (Jan Eeltje van der Meij | Renze Hiemstra | René Talsma)
3.Grou ( Arjen Andringa | Duko Harkema | Alle Jan Anema)
Pingjum | Heren 50 + A klasse
1.Peter Dijkstra | Bertus Bootsma | Hilbrand Smit
2.André Dijkstra | Keimpe Talsma | Ludwig Seerden
Pingjum | Heren 50+ B klasse
1.Henk Mulder | Hans Diekman | Rutger Fopma
2.Gerrie Otter | Gosse Reitsma | Anne Siderius
3.Ferdinand van der Werf | Johan Wittermans | Broer Siderius
Herkansing
1.Eddy Sjollema | Piet Machiela | Jan de Boer
2.Haye Hempenius | Klaas van der Vlugt | Jochum de Vries
Dronryp | Jongens del
1.Dennis Bida | Jorrit Palma | Jardo Sterkenburg
2.Jaimy Koel | Jelke Veldhuis | Jonathan de Boer
3.Stijn Feenstra | Sjoerd van de Schaar | Jelte de Jong
3.Edwin Arjen Yska | Iwan Hiddinga | Ale Reitsma
Herkansing
1.Jesse Greidanus | Remco Yska | Jort de Kroon
2.Rudmer Faber | Bauke Jetze Kalsbeek | Allart van der Meer
Driezum | Meisjes
1.Elske van Straten | Fenna Cuperus | Nina Claire Wijning
2.Sophie Kroondijk | Rikst Baarda | Anna Lotte van Beem
3.Dido Iedema | Martsen van der Goot | Monique Postma
Herkansing
1.Linda van der Meer, Marije Bokma | Natalie Andringa
Ee | Schoolmeisjes A klasse
1.Ilse van der Galiën | Hendrika Stegenga
2.Sygrid Bosch | Rianne van der Walt
Ee | Schoolmeisjes B klasse
1.Aisha Mahmoud | Albertien Hettinga
2.Sam van Marel | Bente van der Woud
3.Yellina Tilma | Sietske Marije Westra
3.Senne Bett Monsma | Dana Marrit Koopmans
Herkansing
1.Nynke van der Leest | Idwer Vis
2.Fenna Wiersma | Marije de Haan
Harlingen | Heren Hoofdklasse
1.Menno van Zwieten | Gabe-Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra
3.Gert-Anne van der BoS | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
Sexbierum | Heren Eerste klasse
1.Peter van Zuiden | Jelle Cnossen | Willem Heeringa
2.Youri de Groot | Pieter van der Schoot | Sybren Poelsma
3.Patrick van Dellen | Marten Leijenaar | Jurrit Osinga
Reahûs | Heren tweede klasse
1.Jorrit Nanninga | Mark Minnesma | Brent Timmerman
2.Germ Epema | Justin van Dijk | Jaram Dijkstra
3.Kees Bos | Gerrit Jan Duiven | Lennert Adema
Balk | Dames Hoofdklasse
1.Louise Krol | Sjanet Wijnia | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Annet de Haan | Jeska Terpstra | Manon Scheepstra
Goënga | Dames Eerste klasse
1.Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Andrea Kroes | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia
3.Hester Torensma | Ilse Baanstra | Gerbrich Koster
Herkansing
1.Moniek Lootsma | Marrit Wielenga | Marije van der Molen
Achlum | Schooljongens A klasse
1.Melle Talsma (Achlum) | Sigert Bouma
2.Ruurd Oosterbaan | Allon Elzinga
Achlum | Schooljongens B klasse
1.Klaas Dijkstra | Sven Kingma
2.Sander Yntema | Harmen Postma
3.Niek Dijkstra | Pieter Douma
Herkansing
1.Zenn Hoitinga | Jelmer Zijlstra
2.Renke-Jacob Cuperus | Redmer van der Meulen
St Jacobiparochie | Pupillenjongens A klasse
1.Lars Haarsma | Harke Slagman
2.Pieter Meindersma | Tymen Bults
St Jacobiparochie | Pupillenjongens B klasse
1.Danny Haarsma | Jasper Tjepkema
2.Freark Veldema | Max Menage
3.Melle Terpstra | Hielke Huizinga
Herkansing
1.Hidde Faber | Abel Bonnema
2.Hendrik Hoekstra | Jasper Riemersma
Balk | Pupillenmeisjes A klasse
1.Froukje Patricia Blanke | Marrit Hoekstra
2.Froukje Anita Lei | Lyset Westra
Balk | Pupillenmeisjes B klasse
1.Marte Wassenaar | Liv Koops
2.Sanne van Dijk | Nynke Visser
Herkansing
1.Veerle van der Werff | Rosalie ten Brink
2.Amy Giliam | Marrit de Witte
Balk | Pupillenmeisjes C klasse
1.Rianne Cuperus | Iris Schingenga
2.Senna Boomsma | Anna Jeltje Mossel
St Jacobiparochie | Welpenjongens A klasse
1.Herre Zijlstra | Finn Bakker
2.Geert Johan Kuipers | Syan Bults
St Jacobiparochie | Welpenjongens B klasse
1.Jelke Sijbesma | Jurrit Reitsma
2.Ties Kingma | Redmer van Dijk
3.Johannes Miedema | Tymen Meirink
3.Jilke Bruinsma | Tim Anema
Herkansing
1.Douwe Veldema | Rens Postma
2.Hielke Hoornstra | Sjoerd van der Schaaf
Witmarsum | Welpenmeisjes A klasse
1.
2.
Witmarsum | Welpenmeisjes B klasse