Home laatste nieuws De uitslagen van 13, 14 en 15 mei 2022

De uitslagen van 13, 14 en 15 mei 2022

412
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de wedstrijden waar je naar toe kunt. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Bolsward | Heren junioren ( juniorencompetitie)
1.Jari Visser | Verry van der Meer | Gjalt Sjirk de Groot
2.Christiaan Stremler | Jacob Klaas Dijkstra | Thomas Dijkstra
3.Germ Epema | Mark Minnesma | Stefan van der Meer
3.Redmer Zaagemans | Jorn Lars van Beem | René de Haan
Menaam | Dames junioren ( juniorencompetitie)
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Fiera de Vries
2.Anna Ennema | Corrie Kroondijk | Noa Elzinga
Hilversum | Heren 50+ del + herkansing
1.Germ Otter | Harmen Tjalling Holwerda | Jan de Jong
2.Cees Punter | Sipke Hiemstra | Wybren v.d. Woud
Oentsjerk | Dames Hoofdklasse del
1.Ilse Tuinenga | Sandra Hofstra | Gerde Lycklama a Nijeholt
2.Wybrig Bakker | Larissa Smink | Melissa Rianne Hiemstra
3.Roelie Kroondijk | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Herkansing
1.Anne Monfils | Hiske Zeinstra | Marije Hellinga
Paesens | Dames eerste klasse AFGELAST
Dronryp | Heren Hoofdklasse vf
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis
Sexbierum | Heren eerste klasse vf
1.Haye Jan Nicolay | Jacob Wassenaar | Pieter Jan Leijenaar
2.Jari Visser | Pieter van der Schoot | Rick Minnesma
3.Gerard de Vries | Yannick Hielkema | Stefan van der Meer
Easterein | Heren tweede klasse vf onbeperkt
1.Patrick van Dellen | Mark Minnesma | Steven Koster
2.Redmer Zaagemans | Michel v.d. Veen | Klaas Pier Folkertsma
3.Wybren Postma | Tymo Zijlstra | Tjalling Feenstra
Spannum | Heren 35 + AFGELAST
Wjelsryp | Dames Hoofdklasse vf
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
Goënga | Dames eerste klasse vf + herkansing
1.Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia | Iris Oosterbaan
2.Julia Marthine Rienks | Hesther de Boer | Marije Bodde
Herkansing
1.Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
Spannum | Dames 35 + AFGELAST
Huizum | Jongens A klasse del
1.Jarno Feenstra | Johan Sipma | Pieter den Breejen
Johan Cnossen | Marten Leijenaar | Rutger Kumbangsila
Huizum | Jongens B klasse del + herkansing
1.Daniël Meesters | Rink Sterk | Wiebe van Wier
2.Brent Timmerman | Jaimy Koel | Nick van der Walt
3.Erwin Vos | Luuk Zwaagstra | Sjouke Beimers
3. Clive van der Weerdt | Jelmer Torensma | Otte Algra
Herkansing
1.Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Jens Rienk Jepkema
2.Niels de Boer | Thom Dijkstra | Menno Johnson
Exmorra | Meisjes A klasse del
1.Ilse Zwaagstra | Iris Veltman | Noa Elzinga
2.Marrit Wielenga | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
Exmorra | Meisjes B klasse del + herkansing
1.Elbrich Kooistra | Jelly Hiemstra | Lieke van Loon
2.Elske van Straten | Gonnie Schilstra | Marije Bokma
Herkansing
1.Berber van der Goot | Hilde Stremler | Yannah Palma
Scharnegoutum | Schooljongens A klasse
1.Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2.Jelte de Jong | Sjoerd van der Schaar
Scharnegoutum | Schooljongens B klasse
1.Mark Reitsma | Stijn de Haas
2.Eelco Meijer | Johan Gaastra
3.Jort de Kroon | Riemer Postma
Herkansing
1.Hidde Jorritsma | Pieter Miedema
Scharnegoutum | Schoolmeisjes A klasse
1. Linda van der Meer | Martsen van der Goot
2.Maud Hellinga | Inez Bosch
Scharnegoutum | Schoolmeisjes B klasse
1. Aniek Koopmans | Marrit Bruinsma
2.Maud Scheffer | Sofie Koops
3.Marit Steigenga | Ineke de Vries
Herkansing
1.Hedwig Steigenga | Maud van der Veen
2.Fianne Dijkstra | Michelle Sijtsma
Weidum | Pupillenjongens afdeling
1.Scharnegoutum : Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
2.Húns Leons: Sigert Bouma | Melle Talsma | Hilwert Kuiper
3.Witmarsum: Sem vd Wei | Jan Willem Koopal
Weidum | Pupillenjongens del + opstap
1Melle Talsma ( Achlum) | Pieter Meindersma
2.Pieter Hoogland | Rinse Dijkstra
3.Esger Ozenga | Mart Roersma
Oude Leije | Pupillenmeisjes afdeling
1.Dronryp: Anna Lotte van Beem | Manouk Scharringa
2.Stiens: Idwer Vis | Anna Miedema
3.Balk: Maren de Vries | Mariska Stegenga | Hendrika Stegenga
Oude Leije | Pupillenmeisjes del + opstap
Sint Jacobiparochie | Welpenjongens del poule
1. Imro van der Meer | Gerlof Schuiling
2.Ids Koopal | Geert Andringa
Sint Jacobiparochie | Welpenmeisjes del + herkansing
1.Lyset Westra | Froukje Patricia Blanke
2.Anouk Groen | Marrit Hoekstra
Herkansing
1.Anne Lynn Keegstra | Daniek Rinia
2.Alieke de Jong | Evy Wijnia