6 februari 2023

De uitslagen van 13, 14 en 15 mei 2022

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de wedstrijden waar je naar toe kunt. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Bolsward | Heren junioren ( juniorencompetitie)
1.Jari Visser | Verry van der Meer | Gjalt Sjirk de Groot
2.Christiaan Stremler | Jacob Klaas Dijkstra | Thomas Dijkstra
3.Germ Epema | Mark Minnesma | Stefan van der Meer
3.Redmer Zaagemans | Jorn Lars van Beem | René de Haan
Menaam | Dames junioren ( juniorencompetitie)
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Fiera de Vries
2.Anna Ennema | Corrie Kroondijk | Noa Elzinga
Hilversum | Heren 50+ del + herkansing
1.Germ Otter | Harmen Tjalling Holwerda | Jan de Jong
2.Cees Punter | Sipke Hiemstra | Wybren v.d. Woud
Oentsjerk | Dames Hoofdklasse del
1.Ilse Tuinenga | Sandra Hofstra | Gerde Lycklama a Nijeholt
2.Wybrig Bakker | Larissa Smink | Melissa Rianne Hiemstra
3.Roelie Kroondijk | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Herkansing
1.Anne Monfils | Hiske Zeinstra | Marije Hellinga
Paesens | Dames eerste klasse AFGELAST
Dronryp | Heren Hoofdklasse vf
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis
Sexbierum | Heren eerste klasse vf
1.Haye Jan Nicolay | Jacob Wassenaar | Pieter Jan Leijenaar
2.Jari Visser | Pieter van der Schoot | Rick Minnesma
3.Gerard de Vries | Yannick Hielkema | Stefan van der Meer
Easterein | Heren tweede klasse vf onbeperkt
1.Patrick van Dellen | Mark Minnesma | Steven Koster
2.Redmer Zaagemans | Michel v.d. Veen | Klaas Pier Folkertsma
3.Wybren Postma | Tymo Zijlstra | Tjalling Feenstra
Spannum | Heren 35 + AFGELAST
Wjelsryp | Dames Hoofdklasse vf
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
Goënga | Dames eerste klasse vf + herkansing
1.Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia | Iris Oosterbaan
2.Julia Marthine Rienks | Hesther de Boer | Marije Bodde
Herkansing
1.Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
Spannum | Dames 35 + AFGELAST
Huizum | Jongens A klasse del
1.Jarno Feenstra | Johan Sipma | Pieter den Breejen
Johan Cnossen | Marten Leijenaar | Rutger Kumbangsila
Huizum | Jongens B klasse del + herkansing
1.Daniël Meesters | Rink Sterk | Wiebe van Wier
2.Brent Timmerman | Jaimy Koel | Nick van der Walt
3.Erwin Vos | Luuk Zwaagstra | Sjouke Beimers
3. Clive van der Weerdt | Jelmer Torensma | Otte Algra
Herkansing
1.Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Jens Rienk Jepkema
2.Niels de Boer | Thom Dijkstra | Menno Johnson
Exmorra | Meisjes A klasse del
1.Ilse Zwaagstra | Iris Veltman | Noa Elzinga
2.Marrit Wielenga | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
Exmorra | Meisjes B klasse del + herkansing
1.Elbrich Kooistra | Jelly Hiemstra | Lieke van Loon
2.Elske van Straten | Gonnie Schilstra | Marije Bokma
Herkansing
1.Berber van der Goot | Hilde Stremler | Yannah Palma
Scharnegoutum | Schooljongens A klasse
1.Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2.Jelte de Jong | Sjoerd van der Schaar
Scharnegoutum | Schooljongens B klasse
1.Mark Reitsma | Stijn de Haas
2.Eelco Meijer | Johan Gaastra
3.Jort de Kroon | Riemer Postma
Herkansing
1.Hidde Jorritsma | Pieter Miedema
Scharnegoutum | Schoolmeisjes A klasse
1. Linda van der Meer | Martsen van der Goot
2.Maud Hellinga | Inez Bosch
Scharnegoutum | Schoolmeisjes B klasse
1. Aniek Koopmans | Marrit Bruinsma
2.Maud Scheffer | Sofie Koops
3.Marit Steigenga | Ineke de Vries
Herkansing
1.Hedwig Steigenga | Maud van der Veen
2.Fianne Dijkstra | Michelle Sijtsma
Weidum | Pupillenjongens afdeling
1.Scharnegoutum : Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
2.Húns Leons: Sigert Bouma | Melle Talsma | Hilwert Kuiper
3.Witmarsum: Sem vd Wei | Jan Willem Koopal
Weidum | Pupillenjongens del + opstap
1Melle Talsma ( Achlum) | Pieter Meindersma
2.Pieter Hoogland | Rinse Dijkstra
3.Esger Ozenga | Mart Roersma
Oude Leije | Pupillenmeisjes afdeling
1.Dronryp: Anna Lotte van Beem | Manouk Scharringa
2.Stiens: Idwer Vis | Anna Miedema
3.Balk: Maren de Vries | Mariska Stegenga | Hendrika Stegenga
Oude Leije | Pupillenmeisjes del + opstap
Sint Jacobiparochie | Welpenjongens del poule
1. Imro van der Meer | Gerlof Schuiling
2.Ids Koopal | Geert Andringa
Sint Jacobiparochie | Welpenmeisjes del + herkansing
1.Lyset Westra | Froukje Patricia Blanke
2.Anouk Groen | Marrit Hoekstra
Herkansing
1.Anne Lynn Keegstra | Daniek Rinia
2.Alieke de Jong | Evy Wijnia

Subscribe To Our Newsletter