26 juni 2022

Sjirk de Wal

Opgoaier (2) | Boerd

Ja, it barde yn Tsjummearum op Himelfeartsdei. Bitgum wûn net allinnich fiif omlopen yn Weidum, mar werhelle dat yn Tsjummearum....

Subscribe To Our Newsletter