De foto’s van de Ald Meiers partij 2018

Ald Meierspartij 2018: Makkum wint!

Easterein wint Ald Meiers

De loting van de Ald Meiers partij in Hitzum

Meisjes Sexbierum winnen generale Ald Meiers